စာတို

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး လိုလားသော အမျိုးသားရေး မျှော်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဆီသို့"  

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆီသို့"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

ဗီဒီယိုများ

  • ကော်သူးလေ ကိုယ်ထူကိုယ်ထကျောင်းက မီးအိမ်ရှင်လေးများ၏ စေတနာ
ကော်သူးလေ ကိုယ်ထူကိုယ်ထကျောင်းက မီးအိမ်ရှင်လေးများ၏ စေတနာ
School Reopen in Doo Playar District
Mu Village high school reopen, number of students increasing this year.
A new private high school is opening in Pu Yin Village, KNU Brigade 6 control area.
Karen Youth Plant Trees to save environment
Kawthoolei Trees plantation day (1st July)
Brigadier General Saw John Phyu Funeral Video Documentation.
Crossing the river without bridge is difficult for villagers.
Interview youth regarding military coup