Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National" 

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union" 

  • English
  • Karen
  • Myanmar

တၢ်ကစီၣ်တဖၣ်

တၢ်ကစီၣ်တဖၣ်

လၢ ၁၄ သီအတီၢ်ပူၤ တၢ်ဒုးအကစီၣ်

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၆ သီ, ၂၀၂၁ နံၣ်, ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သး


ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ တၢ်ပၢဟီၣ်ကဝီၤပူၤ စးထီၣ် လါအီးကထိဘၢၣ် ၁ သီ ဒီး တုၤလၢခဲအံၤန့ၣ် သုးမီၤစိရိၤအသုးတဖၣ် မၤအါထီၣ်ဝဲ အသုးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအဖီခိၣ် တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိၥ်သး ဒီး ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် (KNLA), ကညီဒီကလုၥ်ဂၢၤသးကရၢ (KNDO) အိၣ်ထီၣ်ဝဲ ကိးနံၤဒဲးန့ၣ်လီၤ.

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်, သုးက့ (၁) ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ စးထီၣ်တလါအံၤ လါအီးကထိဘၢၣ် ၁ သီတုၤ ၁၄ သီ, လၢ (၁၄) သီအကတီၢ်ပူၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဝဲ ၁၉ ဘျီ ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုး သံဝဲခဲလၢၥ် ၃၁ ဂၤ ဒီး ဘၣ်ဒိဝဲ ၂၅ ဂၤန့ၣ်လီၤ. သုးမီၤစိရိၤအသုး လၢအသံတဖၣ်အကျါ ပၣ်ဃုၥ်ဝဲဒၣ်ဒီး သုးခိၣ်ဖိ တဂၤန့ၣ်လီၤ.

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ တီအူကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ ၂ ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဝဲ ၅ ဘျီ ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုး သံဝဲခဲလၢၥ် (၃၀) ဂၤ ဒီး ဘၣ်ဒိဝဲ (၉) ဂၤန့ၣ်လီၤ. လၢသုးမီၤစိရိၤအသုးသံတဖၣ်အကျါ ပၣ်ဃုၥ်ဝဲဒၣ်ဒီး သုးဒ့ခိၣ်ပတီၢ် တဂၤန့ၣ်လီၤ.

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်, သုးက့ ၅ တၢ်ပၢဟီၣ်ကဝီၤပူၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဝဲ ခဲလၢၥ် ၆၂ ဘျီ ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုး သံဝဲခဲလၢၥ် (၄၈) ဂၤ ဒီး ဘၣ်ဒိဝဲ (၅၃) ဂၤန့ၣ်လီၤ. လၢသုးမီၤစိရိၤသံတဖၣ်အကျါ ပၣ်ဃုၥ်ဝဲဒၣ်ဒီး သုးခိၣ်ဂီၢ်ဂ့ၢ်ပတီၢ် တဂၤ ဒီး သုးခိၣ်ဖိပတီၢ် တဂၤန့ၣ်လီၤ.

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူပျၥ်ယၥ်ကီၢ်ရ့ၣ်, သုးက့ ၆ တၢ်ပၢဟီၣ်ကဝီၤပူၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဝဲ ခဲလၢၥ် ၆ ဘျီ ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုး သံဝဲခဲလၢၥ် (၁၇) ဂၤ ဒီး ဘၣ်ဒိဝဲ (၃၀) ဂၤန့ၣ်လီၤ. လၢသုးမီၤစိရိၤဘၣ်ဒိတဖၣ်အကျါ ပၣ်ဃုၥ်ဝဲဒၣ်ဒီး (G1) ပတီၢ် တဂၤန့ၣ်လီၤ.

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်ရ့ၣ်/သုးက့ ၄ ဘ့ၣ် တၢ်ပၢဟီၣ်ကဝီၤပူၤ စးထီၣ် လါအီးကဘၢၣ် ၁ သီတုၤ (၁၄) သီ, လၢ (၁၄) သီအကတီၢ်ပူၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဝဲ ခဲလၢၥ် (၉၂) ဘျီ ဒီး သုးမီၤစိရိၤတကပၤ သံဝဲခဲလၢၥ် (၁၂၆) ဂၤဒီး ဘၣ်ဒိဝဲ (၁၁၄) ဂၤန့ၣ်လီၤ. လၢကညီဒီကလုၥ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် တကပၤန့ၣ် ဘၣ်ဒိဝဲ ၂ ဂၤန့ၣ်လီၤ.

ပူၤကွံၥ်တယံၥ်ဒံးဘၣ်

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ တၢ်ဟံးန့ၢ် အအါကတၢၢ်တဖၣ်

ပူၤကွံၥ်တယံၥ်ဒံးဘၣ်

တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ