Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National" 

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union" 

  • English
  • Karen
  • Myanmar

တၢ်ကစီၣ်တဖၣ်

တၢ်ကစီၣ်တဖၣ်

သုးခိးကီၢ်ဆၢ (BGF-1014) သုးရ့ၣ် မၢဆူၣ်ဝဲ သဝီ ၆ ဖျၢၣ် သဝီဖိတဖၣ်လၢ ကဆိးကါသူဝဲ ၃ လါတဘျီ တၢ်ကဲသဝီသးပှၢ် သနူ


၂၀၂၁ နံၣ်, လါအီးကထိဘၢၣ် ၉ သီ, ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ, ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်, ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ်, ကၠိၤခနၣ်ကရူၢ်ပူၤ သဝီလၢအမ့ၢ် ကၠိၤခနၣ်သဝီ, ညီၤကိသဝီ, တဒါအူသဝီ, ရှီၣ်ကိသဝီ ဒီး အံဟဲၤကရူၢ်ပူၤ သဝီလၢအမ့ၢ် နိၣ်နီၢ်ဝါ ဒီး လဲကဒၣ် သဝီတဖၣ် သုးခိးကီၢ်ဆၢ လၢအအိၣ်ဖဲ ညီၤကိတၢ်သံသမိးအလီၢ်တဖၣ် နဲၣ်လီၤဝဲ သဝီ ၆ ဖျၢၣ်အံၤလၢ တၢ်ကဘၣ်ကဲဝဲ သဝီသးပှၢ် ၃ လါ ဒီး ဆီတလဲကွံၥ်လၢအသီ န့ၣ်လီၤ. သုးခိးကီၢ်ဆၢ သုးလၢအနဲၣ်လီၤတၢ်အံၤန့ၣ် မ့ၢ်ဝဲ ဖါကနူ ဒီး မိဟ့ လၢအအိၣ်ဖဲ ညီၤကိတၢ်သမံသမိးအလီၢ် န့ၣ်လီၤ. သုးခိးကီၢ်ဆၢ သုးရ့ၣ်-၁၀၁၄ နဲၣ်လီၤဝဲ သဝီလၢ ဟံၣ်ခိၣ်နီၣ်ဂံၢ်အါတဖၣ် တၢ်ကဘၣ်ကဲဝဲ သဝီသးပှၢ်တဘျီ ၃ ဂၤ ဒီး သဝီလၢ ဟံၣ်ခိၣ်နီၣ်ဂံၢ်စှၤတဖၣ် တၢ်ကဘၣ်ကဲဝဲ သဝီသးပှၢ်တဘျီ ၂ ဂၤ ဒီး သဝီသးပှၢ်တဖၣ်အံၤ တၢ်ကဆီတလဲကွံၥ်အီၤ ၃ လါတဘျီ အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ, ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ်, တၢ်ကစီၣ်ဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤဝဲၤဒ့ ခိၣ်နၢ်တဖၣ် ပၥ်ဖျါဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

တကးဒံးဘၣ် သုးခိးကီၢ်ဆၢ နဲၣ်လီၤတၢ်ကလုၢ်လၢ သဝီဖိ ၄ ဂၤ ကဘၣ်ခိးကွၢ်စူၣ်န့ၢ် အဝဲသ့ၣ်တၢ်, ၂ ဂၤန့ၣ် ကဘၣ်လဲၤမံလၢ အဝဲသ့ၣ်အသုးကလၢၤပူၤ ဒီး အိၣ်တ့ၢ် ၂ ဂၤန့ၣ် ကဘၣ်အိၣ်တ့ၢ်လၢ သဝီပူၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအအိၣ်တ့ၢ်လၢ သဝီပူၤ ၂ ဂၤအံၤ ကဘၣ်ခိးကွၢ်ဝဲ ကညီတၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် အတၢ်ဖံးတၢ်မၤ ဒီး မ့ၢ်ထံၣ်ဝဲ ကညီတၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် ဟူးဂဲၤန့ၣ် ကဘၣ်ပၥ်ဖျါထီၣ်ဝဲဆူ သုးခိးကီၢ်ဆၢအအိၣ် ချုးဆၢချုးကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ကီၢ်ရ့ၣ်နဲၣ်ရွဲၣ် ပဒိၣ်စိမၠ့ၣ် စံးဝဲဒၣ်လၢ "အဝဲသ့ၣ် ကိးမံသဝီဖိ လၢအသုးကလၢၤပူၤဒ်အံၤန့ၣ် မ့ၢ်ဒ်သိး ကဟံးန့ၢ်တၢ်ဒီသဒၢ လၢသဝီဖိန့ၣ်လီၤ. သဝီဖိတဖၣ် မ့ၢ်အိၣ်လၢ သုးကလၢၤအပူၤန့ၣ် ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ်တကပၤ တလဲၤခးအဝဲသ့ၣ်ဘၣ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဟံးန့ၢ်တၢ်ဒီသဒၢ လၢကမျၢၢ်ဒီး တၢ်မၢဆူၣ်ကမျၢၢ်ဒ်အံၤန့ၣ် တကြၢးတၢ်မၤအီၤဘၣ်" အဂ့ၢ်န့ၣ် ပဒိၣ်စီၤစိမၠ့ၣ် စံးဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

သဝီဖိတဖၣ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဒီး တၢ်လုၢ်အီၣ်နီၢ်ခိသးသမူ တၢ်ဂ့ၢ်ကီအကလုၥ်ကလုၥ် ခီဖျိတၢ်ပှ့ၤထီၣ်အဃိ တကးဘၣ် ဘၣ်ပျံၤဘၣ်စ့ၢ်ကီးဝဲ သုးခိးကီၢ်ဆၢတဖၣ်အဃိ ဖဲသုးခိးကီၢ်ဆၢ မၢဆူၣ်အဝဲသ့ၣ်တဘျီလၢ်လၢ်န့ၣ် ဘၣ်မၤန့ၢ်အဝဲသ့ၣ် န့ၣ်လီၤ. သုးမီၤစိရိၤအစုတီၤဖီလၥ် သုးခိးကီၢ်ဆၢ BGF-1014 သုးတဖၣ် မၤပျံၤမၤဖုးကမျၢၢ်, မၢဆူၣ်ကမျၢၢ်, မၤဘၣ်ဒိကမျၢၢ်ခွဲးယၥ် အါထီၣ်ဝဲ တနံၤဘၣ်တနံၤ အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ် တၢ်ကစီၣ်ဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤဝဲၤဒ့ ခိၣ်နၢ်တဖၣ် ပၥ်ဖျါထီၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ.

ပူၤကွံၥ်တယံၥ်ဒံးဘၣ်

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ တၢ်ဟံးန့ၢ် အအါကတၢၢ်တဖၣ်

ပူၤကွံၥ်တယံၥ်ဒံးဘၣ်

တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ