Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National"  

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

News

News

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢဟီၣ်ကဝီၤ ၂၀၂၂ နံၣ် လါအီကူး တလါအကတီၢ်ပူၤ တၢ်ဒုးကစီၣ် ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုး အတၢ်မၤထီဒါ ဟီၣ်ခိၣ်ဖိခွဲးယၥ် သ့ၣ်တဖၣ်


၂၀၂၂ နံၣ်, လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၈ သီ, ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သး

၂၀၂၂ နံၣ် လါအီကူး တလါအကတီၢ်ပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုး, သုးခိးကီၢ်ဆၢ (BGF) အသုးသ့ၣ်တဖၣ် ဒီး ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် (KNLA), ကညီဒီကလုၥ်ဂၢၤသးကရၢ (KNDO) အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိၥ်သး ကဲထီၣ်ဝဲကိးနံၤဒဲးန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဒုးဖးဒိၣ် တၢ်ဒုးဖိ တၢ်ဒုးစဲၥ်ပြဲၥ် ခဲလၢၥ်ကဲထီၣ်ဝဲ (၂၆၂) ဘျီ ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုး သံဝဲခဲလၢၥ် (၃၃၃) ဂၤ ဒီး ဘၣ်ဒိဝဲ (၂၆၁) ဂၤန့ၣ်လီၤ. ကညီဒီကလုၥ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် (KNLA), ကညီဒီကလုၥ်ဂၢၤသးကရၢ (KNDO) တကပၤ ဟ့ၣ်လီၤအသးသမူလၢ ထံကီၢ်ဒီးပှၤကလုၥ်ဂီၢ် ခဲလၢၥ် (၄) ဂၤ ဒီး ဘၣ်ဒိဝဲခဲလၢၥ် (၁၈) ဂၤန့ၣ်လီၤ.
သုးမီၤစိရိၤအသုး, သုးခိးကီၢ်ဆၢ (BGF) အသုးသ့ၣ်တဖၣ် ခးလီၤဝဲကျိဖးဒိၣ်လၢ ကမျၢၢ်ဖိအဒူသဝီပူၤ, ကမျၢၢ်ဖိအတၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်လီၢ်ကျဲ ခဲလၢၥ်အိၣ်ဝဲ (၃၇၃) ဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. သုးမီၤစိရိၤ အသုးကဘီယူၤ ဟဲခးလီၤတၢ်လၢ ကမျၢၢ်ဖိအဒူသဝီပူၤ ကမျၢၢ်ဖိအတၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်လီၢ်ကျဲ ခဲလၢၥ်အိၣ်ဝဲ (၁၂) ဘျီန့ၣ်လီၤ. သုးမီၤစိရိၤအသုး ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိမ့ၢ်ဂ့ၤ, ဟဲခးလီၤတၢ်လၢကဘီယူၤအဃိမ့ၢ်ဂ့ၤ ဘၣ်သံဝဲကမျၢၢ်ဖိ (၉) ဂၤ ဒီးဘၣ်ဒိဝဲ (၁၆) ဂၤ ဒီး ဘၣ်ဟးဂီၤဝဲကမျၢၢ်ဖိအဟံၣ် (၁၆) ဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. သုးမီၤစိရိၤအသုးသ့ၣ်တဖၣ် ဖီၣ်ဝဲကမျၢၢ်ဖိလၢ အတၢ်ကမၣ်တအိၣ်ဘၣ်တဖၣ် ခဲလၢၥ်အိၣ်ဝဲ (၉၇) ဂၤန့ၣ်လီၤ. ကမျၢၢ်ဖိလၢ သုးမီၤစိရိၤအသုးဖီၣ်အီၤသ့ၣ်တဖၣ် သုးမီၤစိရိၤအသုး သူဝဲလၢ ကဘၣ်ဝံန့ၢ်သုး တၢ်ပီးတၢ်လီဒီး ကဘၣ်ဟးဒုးနဲၣ်န့ၢ်အဝဲသ့ၣ်တဖၣ် အကျဲန့ၣ်လီၤ.