Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National"  

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

News

News

ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် သုးရ့ၣ် (၉) ဒီး ကညီဒီကလုၥ် ဂၢၤသးကရၢ သုးရ့ၣ် (၃) တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိၥ်သး ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုးတဖၣ် ဝံၤအလီၢ်ခံ သုးမီၤစိရိၤအသုး ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်လၢ ဒူသဝီပူၤအဃိ ဘၣ်ဒိသံဝဲကမျၢၢ်ဖိ (၁) ဂၤ


၂၀၂၂ နံၣ်, လါအီးကူး (၁၂) သီ
ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သး
ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ် ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ ဖဲလါအီးကူး ထီၣ် (၁၀) သီအနံၤ ဂီၤခီ (၄) နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် သုးမီၤစိရိၤအသုးသ့ၣ်တဖၣ် ခးလီၤဝဲ ကျိဖးဒိၣ်လၢ ကမျၢၢ်ဖိ အဒူသဝီပူၤ တပယူၥ်ဃီ ဒီတနံၤန့ၣ်လီၤ. သုးမီၤစိရိၤ ခးလီၤကျိဖးဒိၣ် ဘျီဝဲအံၤ ဘၣ်ဟးဂီၤဝဲ အူဝ့ကၠံၣ် အဟံၣ် တကးဘၣ် ဘၣ်ဒိဃုၥ်ဒီး အူဝ့ကၠံၣ် အမါ ဒီၣ်စါအူ အစု, အခီၣ်, အခံခိၣ် လၢအစ့ၣ်တကပၤန့ၣ်လီၤ. ဒီၣ်စါအူ ဘၣ်ဒိနးနးကလဲၥ်အဃိ ဘၣ်တၢ်ဆှၢအီၤဆူ ကည့ၣ်ကၠိ တၢ်ဆါဟံၣ် ဒီး ဖဲမုၢ်ထူၣ် (၁၂) နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် ဒီၣ်စါအူ အသးသမူ ဟးထီၣ်ကွံၥ်ဝဲဒၣ် န့ၣ်လီၤ. သုးမီၤစိရိၤအသုးတဖၣ် ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဘျီဝဲအံၤ လီၤတဲၥ်ဝဲဒၣ်ဆူ ပရဲလိၥ်ကျိ အမုၢ်ထီၣ် ကမျၢၢ်ဖိ တၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်အလီၢ်အကျဲ ဒီး ဘၣ်ဒိဃုၥ်စ့ၢ်ကီးဒီး ကမျၢၢ်ဖိအဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
၂၀၂၂ နံၣ် လါအီးကူးထီၣ် (၇) သီအနံၤ ဂီၤ (၅) နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲး သုးမုၢ်ဒိၣ် သုးက့ (၃) သုးရ့ၣ် (၉) ဒီး ကညီဒီကလုၥ် ဂၢၤသးကရၢ သုးရ့ၣ် (၃) သုးတဖၣ် ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိၥ်သး ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုးတဘျီ ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုး သံဝဲ (၃) ဂၤ ဒီး ဘၣ်ဒိဝဲ (၂) ဂၤန့ၣ်လီၤ.
တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိၥ်သးဝံၤအလီၢ်ခံ သုးမီၤစိရိၤအသုးတဖၣ် ခးလီၤကျိဖးဒိၣ် လၢပရဲလိၥ်ကျိ အမုၢ်ထီၣ် လ့ၣ်ပ့ၣ်သဝီပူၤ (၅) ဖျၢၣ် ဒီး ဘၣ်ဒိဝဲ လ့ၣ်ပ့ၣ်သဝီဖိ နီၢ်ဝ့ၣ်မၣ် န့ၣ်လီၤ. တနံၤဃီ ဟါလီၤခီ (၄း၂၀) အဆၢကတီၢ် ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် သုးရ့ၣ် (၉) ဒီး ကညီဒီကလုၥ် ဂၢၤသးကရၢ သုးရ့ၣ် (၃) အသုးတဖၣ် ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိၥ်သး ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုး တဘျီကဒီးဖဲ လ့ၣ်ဘ့ၣ် ဒီး ပဲသီၣ်သဝီ အဘၢၣ်စၢၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဒုးဘျီဝဲအံၤ သုးမီၤစိရိၤအသုး သံဝဲ (၁၀) ဂၤ ဒီးဘၣ်ဒိဝဲ (၄) ဂၤန့ၣ်လီၤ.
၂၀၂၂ နံၣ် လါအီကူး (၈) သီအနံၤဂီၤ (၈) နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် သုးရ့ၣ် (၉) ဒီး ကညီဒီကလုၥ် ဂၢၤသးကရၢ သုးရ့ၣ် (၃) ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိၥ်သး ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုး ဖဲ လ့ၣ်ဘ့ၣ် ဒီး ပဲသီၣ်သဝီ အဘၢၣ်စၢၤတဘျီကဒီးန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဒုးဘျီဝဲအံၤ သုးမီၤစိရိၤအသုး သံဝဲ (၂၃) ဂၤ အကျါပၣ်ဃုၥ်ဒီး သုးရ့ၣ်ခိၣ် (၂) ဝ့ၣ်မၠိအီၣ် ဒီး ဘၣ်ဒိဝဲ (၇) ဂၤန့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢ သုးမီၤစိရိၤအသုး သံဒီးဘၣ်ဒိ အါအဃိ ဖဲဂီၤ (၁၀း၂၀) အဆၢကတီၢ် သုးမီၤစိရိၤအသုး ကဘီယူၤ (၂) ဘ့ၣ် ဟဲခးလီၤတၢ် ခဲလၢၥ်အိၣ်ဝဲ (၅) ဘျီန့ၣ်လီၤ. သုးမီၤစိရိၤအသုး ကဘီယူၤ လၢဟဲခးလီၤတၢ် (၂) ဘ့ၣ်အံၤ ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် သုးရ့ၣ် (၉), ကညီဒီကလုၥ် ဂၢၤသးကရၢ သုးရ့ၣ် (၃) ခးအီၤ ဒီး ဘၣ်ဒိဝဲတဘ့ၣ် ဒီး က့ၤစီၣ်လီၤဝဲလၢ ကည့ၣ်ကၠိ ကၠိကရၢၢ်ပူၤ ဒီး ဘှီက့ၤအကဘီယူၤ အစဲးဝံၤ ၉ သီ နံၤဟးထီၣ်က့ၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.