Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National"  

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

News

News

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢဟီၣ်ကဝီၤပူၤ ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဝဲ ကိးနံၤဒဲးအဃိ ကမျၢၢ်ဖိလၢ အိၣ်ဘူးဒီး တၢ်ဒုးဟီၣ်ကဝီၤတဖၣ် တုၤခဲအံၤ က့ၤအိၣ်ဆိးလၢ အဒူသဝီ တဘူၣ်ဒံး


၂၆-၁-၂၀၂၂
ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သး
ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢအဟီၣ်ကဝီၤပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုး ဒီး သုးခိးကီၢ်ဆၢ (BGF) အသုးသ့ၣ်တဖၣ် ဟူးဂဲၤဝဲ ဒုးယၤဂ့ၢ်ဝီ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ တပယူၥ်ဃီအဃိ ကညီဒီကလုၥ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲး သုးမုၢ်ဒိၣ် (KNLA), ကညီဒီကလုၥ်ဂၢၤသးကရၢ (KNDO) ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုး, သုးခိးကီၢ်ဆၢ (BGF) အသုးသ့ၣ်တဖၣ် အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိၥ်သး ကဲထီၣ်ဝဲ ကိးမုၢ်နံၤဒဲးန့ၣ်လီၤ. ၂၀၂၂ နံၣ် လါယနူၤအါရံၤ (၁၅) သီတုၤ (၂၅) သီ လၢအသီ (၁၀) အကတီၢ်ပူၤ တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိၥ်သး ကဲထီၣ်ဝဲ (၁၀၅) ဘျီ ဒီးသုးမီၤစိရိၤအသုးသံဝဲ (၁၅၀) ဂၤ ဒီး ဘၣ်ဒိဝဲ (၁၁၅) ဂၤန့ၣ်လီၤ. သုးမီၤစိရိၤအသုးသံအကျါ ပၣ်ဃုၥ်ဒီး သုးမုၣ်တဂၤန့ၣ်လီၤ.
သုးမီၤစိရိၤအသုး, သုးခိးကီၢ်ဆၢ (BGF) အသုးသ့ၣ်တဖၣ် ခးလီၤဝဲကျိဖးဒိၣ် လၢကမျၢၢ်ဖိအဒူသဝီ ခဲအံၤခဲအံၤအဃိ လၢအသီ (၁၀) အကတီၢ်ပူၤ ကမျၢၢ်ဖိသံဝဲ (၃) ဂၤ ဒီး ဘၣ်ဒိဝဲ (၄) ဂၤန့ၣ်လီၤ. သုးမီၤစိရိၤအသုးသ့ၣ်တဖၣ် မၢဆူၣ်ဝဲကမျၢၢ်ဖိလၢ အသိလ့ၣ်အိၣ်တဖၣ် လၢကဘၣ်တီန့ၢ်အဝဲသ့ၣ် အသုးတၢ်အီၣ်အဃိ ကမျၢၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်ပျံၤဘၣ်ဖုးတၢ်ဒီး ဘၣ်တီဆှၢန့ၢ်အဝဲသ့ၣ် အသုးတၢ်အီၣ်လၢ တပျံၤတၢ်ဖုးအဖီခိၣ် န့ၣ်လီၤ.
ခီဖျိလၢ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဝဲကိးနံၤဒဲးအဃိ ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ (၁), ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ (၃), ဘျံးဒဝဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ (၄), မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ (၅), ဒူပျၥ်ယၥ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ (၆) ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ ကမျၢၢ်ဖိလၢအိၣ်ဘူးဒီး တၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဟီၣ်ကဝီၤတဖၣ် တုၤခဲအံၤက့ၤအိၣ်ဆိးလၢ အဒူသဝီတဘူၣ်ဒံးဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ ဘၣ်ဝဲလၢ သူၣ်ဘီသးစၢ်တဖၣ် ဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ် ကဘၣ်ထီၣ်ကၠိ အဆၢကတီၢ် ဘၣ်ဆၣ် ခီဖျိလၢ သုးမီၤစိရိၤအသုးသ့ၣ်တဖၣ် ဟူးဂဲၤဝဲ ဒုးယၤဂ့ၢ်ဝီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဃိ အဝဲသ့ၣ်တဖၣ် တထီၣ်ဘၣ်ကၠိ တမၤလိဘၣ်တၢ်ဒီး ဘၣ်ဃ့ၢ်အိၣ်လၢ ပှၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. ကမျၢၢ်ဖိလၢ ဘၣ်ဃ့ၢ်အိၣ်ခူသူၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲ အါမံၤန့ၣ်လီၤ. လီၤဆီဒၣ်တၢ် ပှၤသးပှၢ်ဒီး ဖိဖိသၣ်သ့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်ဝဲပှၤတူၢ်ဘၣ်တၢ် အနးကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ.