Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National"  

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

News

News

၂၀၂၁ နံၣ် လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် တလါကတီၢ်ပူၤ တၢ်ဒုးကစီၣ်

၂၀၂၁ နံၣ် လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၄ သီ, ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သး

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤ တၢ်ပၢအဟီၣ်ကဝီၤပူၤ လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် တလါအကတီၢ်ပူၤ တၢ်ဘၣ်အဂၢၢ် ခးလိၥ်သးအိၣ်ထီၣ်ဝဲ လၢ ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် (KNLA), ကညီဒီကလုၥ်ဂၢၤသးကရၢ (KNDO) ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုး, သုးခိးကီၢ်ဆၢအသုး (BGF) သ့ၣ်တဖၣ် အဘၢၣ်စၢၤ ခဲလၢၥ်အိၣ်ဝဲ (၂၀၉) ဘျီန့ၣ်လီၤ. သုးမီၤစိရိၤအသုး သံဝဲခဲလၢၥ် (၁၉၀) ဂၤဒီး ဘၣ်ဒိဝဲခဲလၢၥ် (၁၅၉) ဂၤန့ၣ်လီၤ. သုးမီၤစိရိၤအသုး သံအကျါ ပၣ်ဃုၥ်ဒီး သုးရ့ၣ်ခိၣ် တဂၤ, သုးရ့ၣ်ခိၣ်-၂ တဂၤ, သုးခိၣ်စိ (၄) ဂၤ, သုးစကီၤတဂၤ, သုးစကီၤဖိ တဂၤ ဒီး ဘၣ်ဒိအကျါ ပၣ်ဃုၥ်ဒီး သုးရ့ၣ်ခိၣ်တဂၤ, သုးဒ့ခိၣ် (၃) ဂၤ, သုးခိၣ်ဖိတဂၤ, သုးစကီၤဖိတဂၤန့ၣ်လီၤ. ကညီဒီကလုၥ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲး သုးမုၢ်ဒိၣ် တကပၤ သံဝဲခဲလၢၥ် (၇) ဂၤ ဒီး ဘၣ်ဒိဝဲ (၁၀) ဂၤန့ၣ်လီၤ. ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤအသုး ခးနါစိၤကျိဖးဒိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, ဟးဒိးလီၤမ့ၣ်ပိၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤအဃိ ဘၣ်သံဝဲ ကမျၢၢ်ဖိ (၁) ဂၤ ဒီး ဘၣ်ဒိဝဲကမျၢၢ်ဖိ (၇) ဂၤန့ၣ်လီၤ.

သုးကီၢ်ကးကရူၢ် ဘိးဘၣ်ရၤလီၤဝဲ စးထီၣ် ၂၀၂၁ နံၣ် လါအီကထိဘၢၣ် (၁) သီအနံၤ တုၤ ၂၀၂၂ နံၣ် လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ (၂၈) သီအနံၤ လၢ (၅) လါအကတီၢ်ပူၤ ကပတုၤဝဲ ဒုးယၤဂ့ၢ်ဝီ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ သ့ၣ်တဖၣ် ဝံၤအလီၢ်ခံ လၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢအဟီၣ်ကဝီၤပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုးသ့ၣ်တဖၣ် ဒီး သုးခိးကီၢ်ဆၢ (BGF) အသုးသ့ၣ်တဖၣ် ဆှၢအါထီၣ်ဝဲ သုးဂံၢ်ဘါ ဒီး ဟူးဂဲၤအါထီၣ်ဝဲ ဟီၣ်ကဝီၤတၢ်ဒိၣ်စိ ဒီး ဒုးယၤဂ့ၢ်ဝီ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, ဟီၣ်ကဝီၤတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ စုဒုၣ်တီၤဖီလၥ် ကညီဒီကလုၥ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် (KNLA), ကညီဒီကလုၥ်ဂၢၤသးကရၢ (KNDO) လီၢ်ကဝီၤသုးသ့ၣ်တဖၣ် ကဘၣ်ဟံးန့ၢ်ဝဲမူဒါအဃိ တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိၥ်သး ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုး, သုးခိးကီၢ်ဆၢ (BGF) အသုးသ့ၣ်တဖၣ် အနီၣ်ဂံၢ်နီၣ်ဒွး အါထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. သုးကီၣ်ကးကရူၢ် ဘိးဘၣ်ရၤလီၤဝဲလၢ ကပတုၥ်တၢ်ဒုးလၢ (၅) လါအတီၢ်ပူၤ ဝံၤအလီၢ်ခံ လါအခီၣ်ထံးကတၢၢ်တလါ လၢအမ့ၢ် လါအီးကထိဘၢၣ်ပူၤ တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိၥ်သး လၢ ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် (KNLA), ကညီဒီကလုၥ်ဂၢၤသးကရၢ (KNDO) ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုး, သုးခိးကီၢ်ဆၢ (BGF) အသုးသ့ၣ်တဖၣ် အဘၢၣ်စၢၤ ခဲလၢၥ်အိၣ်ဝဲ (၂၇၅) န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဒုးအဘျီသ့ၣ်တဖၣ် အါန့ၢ်ဒံး လါလၢအပူၤကွံၥ် သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

သုးမီၤစိရိၤအသုး ဒီး သုးခိးကီၢ်ဆၢ (BGF) အသုးသ့ၣ်တဖၣ် မၤဘၣ်ဒိဝဲ ဟီၣ်ခိၣ်ဖိခွဲးယၥ် တၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ် အိၣ်ဝဲဒၣ် တပယူၥ်ဃီ န့ၣ်လီၤ.