Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National"  

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

News

News

၂၀၂၁ နံၣ်, လါအီးကထိဘၢၣ် တလါအကတီၢ်ပူၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဝဲ လၢကညီဒီကလုၥ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်, ကညီဒီကလုၥ်ဂၢၤသးကရၢ ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုး, သုးခိးကီၢ်ဆၢအသုး အဘၢၣ်စၢၤ

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သး ၅-၁၁-၂၀၂၁

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ, ကီၢ်ရ့ၣ်ဒူသထူၣ်, သုးက့ (၁) ဟီၣ်ကဝီၤ, တလါအကတီၢ်ပူၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဝဲ ခဲလၢၥ် (၄၇) ဘျီ ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုး သံဝဲခဲလၢၥ် (၉၅) ဂၤ, ဘၣ်ဒိဝဲ (၈၀) ဂၤန့ၣ်လီၤ.
ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ, ကီၢ်ရ့ၣ်တီအူ, သုးက့ (၂) ဟီၣ်ကဝီၤ တလါအကတီၢ်ပူၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဝဲ ခဲလၢၥ် (၅) ဘျီ ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုး သံဝဲခဲလၢၥ် (၃၀) ဂၤ, ဘၣ်ဒိဝဲ (၉) ဂၤန့ၣ်လီၤ.
ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ, ကီၢ်ရ့ၣ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်, သုးက့ (၃) ဟီၣ်ကဝီၤ တလါအကတီၢ်ပူၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဝဲ ခဲလၢၥ် (၆) ဘျီ ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုး သံဝဲခဲလၢၥ် (၁၇) ဂၤ, ဘၣ်ဒိဝဲ (၃၀) ဂၤန့ၣ်လီၤ.
ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ, မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ (၅) ဟီၣ်ကဝီၤ တလါအကတီၢ်ပူၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဝဲ ခဲလၢၥ် (၂၀၄) ဘျီ ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုး သံဝဲခဲလၢၥ် (၉၃) ဂၤ, ဘၣ်ဒိဝဲ (၉၆) ဂၤန့ၣ်လီၤ.
ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ, ကီၢ်ရ့ၣ်ဒူပျၥ်ယၥ် သုးက့ (၆) ဟီၣ်ကဝီၤ တလါအကတီၢ်ပူၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဝဲ ခဲလၢၥ် (၁၃) ဘျီ ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုး သံဝဲခဲလၢၥ် (၃၆) ဂၤ, ဘၣ်ဒိဝဲ (၅၁) ဂၤန့ၣ်လီၤ.
တလါအကတီၢ်ပူၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဝဲလၢ ကညီတၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်, ကညီဒီကလုၥ် ဂၢၤသးကရၢ ဒီး သုးမီၤစိရိၤ, သုးခိးကီၢ်ဆၢ အသုးသ့ၣ်တဖၣ် အဘၢၣ်စၢၤ ခဲလၢၥ် (၂၇၅) ဘျီ ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုး, သုးခိးကီၢ်ဆၢအသုးတဖၣ် သံဝဲခဲလၢၥ် (၂၇၁) ဂၤ အကျါ ပၣ်ဃုၥ်ဒီး သုးရ့ၣ်ခိၣ် (၁) ဂၤ, သုးဒ့ခိၣ် (၁) ဂၤ, သုးခိၣ်ဒိၣ်ဂီၢ်ဂ့ၢ် (၁)ဂၤ, သုးခိၣ်စိ (၂) ဂၤ, သုးခိၣ်ဖိ (၂) ဂၤန့ၣ်လီၤ. သုးမီၤစိရိၤအသုး ဘၣ်ဒိဝဲခဲလၢၥ် (၂၆၆) ဂၤအကျါ ပၣ်ဃုၥ်ဒီး သုးရ့ၣ်ခိၣ်ခံ (၁) ဂၤ, သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိ (၁) ဂၤ ဒီး သုးစကီၤဖိ (၁) ဂၤန့ၣ်လီၤ. ကညီတၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် ဒီး ကညီဒီကလုၥ်ဂၢၤသးကရၢ တကပၤတခီ သံဝဲ (၂) ဂၤ, ဘၣ်ဒိဝဲခဲလၢၥ် (၂၀) ဂၤန့ၣ်လီၤ.