Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National"  

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

News

News

၂၀၂၁ နံၣ် လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် တလါကတီၢ်ပူၤ တၢ်ဒုးကစီၣ်

၂၀၂၁ နံၣ် လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၄ သီ, ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သးခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤ တၢ်ပၢအဟီၣ်ကဝီၤပူၤ လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် တလါအကတီၢ်ပူၤ တၢ ...

Read More
News

(၁၅) သီအကတီၢ်ပူၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ (၅) ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ တၢ်ဒုးကစီၣ်

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သး ၁၇-၁၁-၂၀၂၁ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ (၅) ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုး, သုးခိးကီၢ်ဆၢအသုး သ ...

Read More
News

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ်ထီၣ် (၁) သီတုၤ (၁၁) သီ ကတီၢ်ပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုး, သုးခိးကီၢ်ဆၢအသုး တၢ်မၤထီဒါ ဟီၣ်ခိၣ်ဖိခွဲးယၥ် ဒီး တၢ်ဒုးကစီၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သး ၁၅-၁၁-၂၀၂၁

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ, ကီၢ်ရ့ၣ်ဒူသထူၣ် သုးက့ (၁), ကီၢ်ရ့ၣ်တီအူ သုးက့ (၂), မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ (၅) ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုး ဒီး သု ...

Read More
News

၂၀၂၁ နံၣ်, လါအီးကထိဘၢၣ် တလါအကတီၢ်ပူၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဝဲ လၢကညီဒီကလုၥ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်, ကညီဒီကလုၥ်ဂၢၤသးကရၢ ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုး, သုးခိးကီၢ်ဆၢအသုး အဘၢၣ်စၢၤ

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သး ၅-၁၁-၂၀၂၁ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ, ကီၢ်ရ့ၣ်ဒူသထူၣ်, သုးက့ (၁) ဟီၣ်ကဝီၤ, တလါအကတီၢ်ပူၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဝဲ ခဲလၢၥ် (၄၇) ဘျ ...

Read More
News

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်, သုးက့ (၁) ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ သုးမီၤစိရိၤအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ ဒီး တၢ်မၤထီဒါ ပှၤဂ့ၢ်ဝီခွဲးယၥ်တဖၣ်

၂၀၂၁ နံၣ်, လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၃ သီ, ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သးဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၂၁ သီ အနံၤန့ၣ် သုးမီၤစိရိၤအသုး စကခ (၈) စုတီၤဖီလၥ် ခမရ (၄၀၆), သုးကျိၤနီၣ်ဂံၢ် (၂) ...

Read More
News

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ, မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်, သုးက့ ၅ တၢ်ဒုးအကစီၣ် လၢ ၂၀ သီ အတီၢ်ပူၤ

၂၀၂၁ နံၣ်, လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၃ သီ, ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သးခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ, မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်, သုးက့ ၅ တၢ်ပၢဟီၣ်ကဝီၤပူၤ ကီၢ်ဆၣ်လၢအ ...

Read More