စာတို

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး လိုလားသော အမျိုးသားရေး မျှော်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဆီသို့"  

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆီသို့"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

သတင်းများ

သတင်းများ

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢ ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုး ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဃိ ဘၣ်သံကမျၢၢ်ဖိ, သုးမီၤစိရိၤအသုးတဖၣ် ဖီၣ်ကမျၢၢ်, ဒွဲၣ်အူကမျၢၢ်ဟုသး ဒီး ကမျၢၢ်ဖိအဟံၣ်၂၀၂၂ နံၣ်, လါစဲးပထ့ဘၢၣ် (၁၉) သီ, ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သး

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢ ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်, မူကီၢ်ဆၣ် ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ ဖဲ ၂၀၂၂ နံၣ် လါစဲးပထ့ဘၢၣ်ထီၣ် (၁၁) သီ အနံၤ သုးမီၤစိရိၤအသုးရ့ၣ် (၅၉၀) အသုးတဖၣ် ဖီၣ်ဝဲ ထံပူၤဝါ (ရေတွင်းဖြူ) သဝီဖိတဂၤ ခီဖျိလၢ သဝီဖိတဂၤအံၤ တီဝဲဟုသး (၃) ထၢၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ. တနံၤဃီ ဖဲဟါခီ (၃း၀၀) နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် သုးမီၤစိရိၤအသုးရ့ၣ် ခမရ (၆၀၃) ဒီး ခမရ (၅၉၉) ပၥ်ဖှိၣ်ထီၣ်လိၥ်အသး ဒီး ပၠံၣ်သူးစ့း (ပြည်သူ့စစ်) တဖၣ် ဖဲအီလီစံၣ်သဝီပူၤဝံၤ ဒီး ဒွဲၣ်အူကွံၥ်ဝဲ အီလီစံၣ်သဝီဖိ (၁) ဂၤ အဟုသး (၅) ထၢၣ် ဒီး ဒွဲၣ်အူဃုၥ်စ့ၢ်ကီးဝဲ ကမျၢၢ်ဖိတဂၤအံၤ အဟံၣ်ဃီတၢ်ပီးတၢ်လီ ခဲလၢၥ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၂၀၂၂ နံၣ် လါစဲးပထ့ဘၢၣ်ထီၣ် (၁၁) သီအနံၤ သုးမီၤစိရိၤအသုးရ့ၣ် ခလရ (၆၀) အသုးတဖၣ် ကိးဆူၣ်ဝဲ တီၢ်စူးသဝီ သူၣ်ခ့သးပှၢ်တဖၣ် ဒီး မၢဆူၣ်ဝဲကမျၢၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် ဟးထီၣ်ကွံၥ်လၢ အသဝီပူၤအဃိ သဝီဖိ ဟံၣ်ဒူၣ် (၅၈) ဒူၣ် ပှၤနီၣ်ဂံၢ် (၃၄၅) ဂၤ ဘၣ်ဟးထီၣ်ကွံၥ်လၢ အသဝီပူၤန့ၣ်လီၤ.

၂၀၂၂ နံၣ် လါစဲးပထ့ဘၢၣ်ထီၣ် (၁၅) သီအနံၤဂီၤ (၁၁း၂၆) နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် သုးမီၤစိရိၤအသုးရ့ၣ် ခမရ (၃၅၁) အသုးတဖၣ် ခးလီၤဝဲကျိဖးဒိၣ် လၢ အိခၠ့းခ့ၣ်သဝီပူၤ (၃) ဖျၢၣ် ဒီး ဖဲဟါလီၤခီ (၄း၄၇) နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် သုးမီၤစိရိၤအသုး ခးလီၤကဒီးကျိဖးဒိၣ်လၢ နိၣ်ကူၤသဝီ (၉) ဖျၢၣ်, ယ့ၣ်လဲသဝီ (၄) ဖျၢၣ် န့ၣ်လီၤ. ဖဲဟါခီ (၃း၀၀) နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် သုးမီၤစိရိၤအသုး ခမရ (၅၉၉) ခးလီၤဝဲကျိဖးဒိၣ်လၢ တခီပှၢ်သဝီပူၤဒီး ဘၣ်ဒိဝဲ တခီပှၢ်သဝီဖိတဂၤန့ၣ်လီၤ.

၂၀၂၂ နံၣ် လါစဲးပထ့ဘၢၣ်ထီၣ် (၁၆) သီအနံၤ မူကီၢ်ဆၣ် တၢ်ပၢဟီၣ်ကဝီၤပူၤ ဖဲဂီၤ (၉း၃၀) နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် သုးမီၤစိရိၤအသုးရ့ၣ် ခမရ (၆၀၃) အိၣ်ဖဲ သ့းခၠးဆ့း သုးကလၢၤတဖၣ် ဟးထီၣ်ဝဲလၢ အသုးကလၢၤပူၤဒီး လဲၤဝဲဆူ တဲၣ်ပီၣ်သဝီ ဒီး ဖီၣ်ဝဲ တဲၣ်ပီၣ်သဝီဖိတဂၤန့ၣ်လီၤ. တကတီၢ်ဃီ သုးမီၤစိရိၤအသုးလၢအိၣ်ဖဲ သ့းခၠးဆ့းတဖၣ် ခးလီၤဝဲကျိဖးဒိၣ် (၂၅) ဖျၢၣ်လၢ ဖိကၠံအ့သဝီ, ရွၣ်တါရှ့ၣ်သဝီ ဒီး မၠဲးယဲကညီသဝီ အပူၤန့ၣ်လီၤ.

၂၀၂၂ နံၣ် လါစဲးပထ့ဘၢၣ်ထီၣ် (၁၇) သီအနံၤ မုၢ်ထူၣ် (၁၂း၁၅) နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် သုးမီၤစိရိၤအသုး အိၣ်ဖဲ နးသၣ်ကွ့ တိၤခိၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ခးလီၤဝဲကျိဖးဒိၣ် လၢမူကီၢ်ဆၣ် တီၣ်စူးသဝီပူၤ (၉) ဖျၢၣ် ဒီး ဘၣ်သံဝဲ တီၣ်စူးသဝီဖိ (၁) ဂၤန့ၣ်လီၤ. တီၣ်စူးသဝီ စးထီၣ်လၢ သုးမီၤစိရိၤအသုး နီဆူၣ်ကမျၢၢ်လၢ ကဘၣ်ဟးထီၣ်ကွံၥ်လၢ သဝီပူၤဒီး တုၤခဲအံၤ သုးမီၤစိရိၤအသုးတဖၣ် ခးလီၤကျိဖးဒိၣ် လၢတီၣ်စူးသဝီပူၤ အိၣ်လံဝဲ (၅) ဘျီလံန့ၣ်လီၤ.
ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢ ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ဟီၣ်ကဝီပူၤ စးထီၣ် ၂၀၂၂ နံၣ် လါစဲးပထ့ဘၢၣ်ထီၣ်တသီအနံၤ ဒီး တုၤခဲအံၤ လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ်, မူကီၢ်ဆၣ်, ဆီထံးကီၢ်ဆၣ် ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ ကမျၢၢ်ဖိလၢ ဘၣ်ဃ့ၢ်အိၣ်ခူသူၣ် လၢတၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ် အနီၣ်ဂံၢ်အါထီၣ်ဝဲ ဟံၣ်ဒူၣ် (၃၇၆၄) ဒူၣ် ဒီး ပှၤနီၣ်ဂံၢ်ခဲလၢၥ်အိၣ်ဝဲ (၂၀၉၄၃) ဂၤန့ၣ်လီၤ.

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢ ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ (၃) ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်, ကညီဒီကလုၥ်ဂၢၤသးကရၢ ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုးသ့ၣ်တဖၣ် အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိၥ်သး အိၣ်အါထီၣ် ဒီး ဆူၣ်ထီၣ်အဃိ ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်, ကညီဒီကလုၥ်ဂၢၤသးကရၢ ခိၣ်နၢ်သိၣ်ဒူလၢ ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဒုးဆၢဝဲ သုးမီၤစိရိၤအသုး လၢတၢ်မဲၥ်ညါသ့ၣ်တဖၣ် ကအီၣ်ဘၣ်အီဘၣ်ဝဲ ဂ့ၤဂ့ၤအဂီၢ် ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ကညီပိၥ်မုၣ်ကရၢ, ကညီသးစၢ်ကရၢ ဒီး ဒူသဝီကမျၢၢ်ဖိတဖၣ် ပၥ်ဖှိၣ်ထီၣ်လိၥ်အသး ဒီး ဖီမ့ၤဖီကသူလၢ ခိၣ်နၢ်သိၣ်ဒူလၢ ဒုးတၢ်လၢတၢ်မဲၥ်ညါသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကမျၢၢ်ဖိလၢ အဆီအိၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး ဟ့ၣ်လီၤဝဲအဆီ လၢတၢ်ကဖီအီၣ်န့ၣ် ခိၣ်နၢ်သိၣ်ဒူလၢ ဒုးတၢ်လၢ တၢ်မဲၥ်ညါသ့ၣ်တဖၣ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.