စာတို

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး လိုလားသော အမျိုးသားရေး မျှော်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဆီသို့"  

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆီသို့"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

သတင်းများ

သတင်းများ

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢ, ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုး ခးသံကမျၢၢ်ဖိ, နီဟးထီၣ်ကွံၥ်ကမျၢၢ် ဒီး ဟံဆူၣ်ကမျၢၢ်ဖိ အလီတဲစိ


၂၀၂၂ နံၣ်, လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၄ သီ, ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သး


ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် မူကီၢ်ဆၣ် တၢ်ပၢဟီၣ်ကဝီၤပူၤ ဖဲ ၂၀၂၂ နံၣ် လါစဲးပထ့ဘၢၣ်ထီၣ် (၁၂) သီအနံၤ ဟါခီ (၅း၂၉) နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် တခီပှၢ်သဝီဖိ စီၤရီဘ့ၣ်ထူ ဖဲအဝဲဟဲက့ၤဒုးအီၣ် အဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိအဆၣ်အခါ သုးမီၤစိရိၤအသုး လၢအိၣ်ဖဲ အီလီစံၣ် သုးကလၢၤသ့ၣ်တဖၣ် ထံၣ်အီၤဒီး အဝဲသ့ၣ်တဖၣ် ခးဝဲ စီၤရီဘ့ၣ်ထူ ဒီး ဘၣ်ဝဲစီၤရီဘ့ၣ်ထူ အကိၥ်ဘိ ဒီး သံဝဲတဘျီဃီန့ၣ်လီၤ.

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် မူကီၢ်ဆၣ် တၢ်ပၢဟီၣ်ကဝီၤပူၤ ဖဲ ၂၀၂၂ နံၣ် လါစဲးပထ့ဘၢၣ်ထီၣ် (၁၃) သီအနံၤ ဟါခီ (၃း၀၀) နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် သုးမီၤစိရိၤအသုး အိၣ်ဟံန့ၢ်တၢ်လီၢ်ဖဲ နိၣ်ကူၤသဝီ သ့ၣ်ခ့မဲၥ်တိၤခိၣ် သ့ၣ်တဖၣ် နီဟးထီၣ်ကွံၥ်ဝဲ နိၣ်ကူၤသဝီဖိ ခဲလၢၥ်န့ၣ်လီၤ. သုးမီၤစိရိၤအသုးသ့ၣ်တဖၣ် တဲပျံၤဝဲ နိၣ်ကူၤသဝီဖိ လၢအဝဲသ့ၣ်အသုးကျိၤ မ့ၢ်ဟဲက့ၤလီၤဒီး မ့ၢ်ထံၣ်သဝီဖိန့ၣ် ကခးသံကွံၥ်ဝဲခဲလၢၥ်န့ၣ်လီၤ. နိၣ်ကူၤသဝီဖိတဖၣ် ကဟးထီၣ်လၢ အသဝီပူၤအဂီၢ် သုးမီၤစိရိၤအသုးတဖၣ် အိးထီၣ်ဝဲသိလ့ၣ်ကျဲဖးဒိၣ် လၢ နိၣ်ကူၤသဝီ ဒီး လဲၤဆူ လၢၢ်ဒိၣ်ကျဲ ထဲတဘိန့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ကျဲအဂၤတဖၣ် ပၥ်လီၤဃၥ်ဝဲ အသုးဒီးတပျဲကမျၢၢ်ဖိ လဲၤနီတဂၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ကမျၢၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် ဖဲအလဲၤတုၤ ဆ့းကၠံသုးကလၢၤဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုးအိၣ်ဖဲ ဆ့းကၠံ သုးကလၢၤတဖၣ် သမံသမိးဝဲ ကမျၢၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် ဒီး ဟံန့ၢ်ဆူၣ်ဝဲ ကမျၢၢ်ဖိအလီတဲစိ ခဲလၢၥ် (၃၆) ဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. နိၣ်ကူၤသဝီဖိ လၢသုးမီၤစိရိၤအသုး မၢဆူၣ်ဝဲလၢ ကဘၣ်ဟးထီၣ်လၢ သဝီပူၤတဖၣ် ဟံၣ်ဒူၣ်ခဲလၢၥ်အိၣ်ဝဲ (၁၆၇) ဒူၣ် ဒီး ပှၤနီၣ်ဂံၢ်ခဲလၢၥ်အိၣ်ဝဲ (၉၄၅) ဂၤန့ၣ်လီၤ.


ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ် ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ ဖဲ ၂၀၂၂ နံၣ် လါစဲးပထ့ဘၢၣ်ထီၣ် (၇) သီအနံၤ ဒီးတုၤ (၁၃) သီအနံၤ သုးမီၤစိရိၤအသုးရ့ၣ် (၃) ရ့ၣ် ဒ်အမ့ၢ် (ခလရ-၄၈, ခမရ-၄၄၀ ဒီး ခမရ-၅၉၈) သုးဂံၢ်ဘါကအိၣ် (၂၀၀) ဘျဲၣ်လၢအိၣ်ဟဲက့ၤလီၤလၢ သုးက့ (၅) ဟီၣ်ကဝီၤပူၤတဖၣ် နုၥ်လီၤဟူးဂဲၤဝဲလၢ ဂၢၤသးသုးရ့ၣ် (၃) အဟီၣ်ကဝီၤပူၤဒီး တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဝဲအဃိ ကွံလါကရူၢ်, ဃဲဒၢ်ကရူၢ် သဝီခဲလၢၥ် (၁၆) ဖျၢၣ် ဘၣ်ဃ့ၢ်အိၣ်ခူသူၣ်လၢ တၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ် ဒီး တၢ်သိၣ်လိကၠိခဲလၢၥ် (၁၁) ဖျၢၣ် ဘၣ်ပတုၥ်ကွံၥ် တၢ်သိၣ်လိလံၥ် ဒီး ကၠိသရၣ်/သရၣ်မုၣ် ဒီး ကၠိဖိသ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်ဃ့ၢ်အိၣ်ခူသူၣ်လၢ တၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ.


၂၀၂၂ နံၣ် လါစဲးပထ့ဘၢၣ်ထီၣ် (၁၃) သီအနံၤ သုးမီၤစိရိၤအသုး ကဘီယူၤ ဟဲဆှၣ်ကွၢ်တၢ်လၢ ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ် ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ (၂) ဘျီ ဒီး ဖဲ ၂၀၂၂ နံၣ် လါစဲးပထ့ဘၢၣ် (၁၄) သီအနံၤ သုးမီၤစိရိၤအကဘီယူၤ ဟဲခးလီၤတၢ်လၢ လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ် ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ ခဲလၢၥ် (၃) ဘျီန့ၣ်လီၤ. စးထီၣ် လါစဲးပထ့ဘၢၣ်ထီၣ် (၁) သီအနံၤ ဒီး တုၤခဲအံၤ ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ (၃) ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်, ကညီဒီကလုၥ်ဂၢၤသးကရၢ ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုးတဖၣ် အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိၥ်သး ကဲထီၣ်ဝဲကိးနံၤဒဲးန့ၣ်လီၤ.


စးထီၣ် ၂၀၂၂ နံၣ် လါစဲးပထ့ဘၢၣ်ထီၣ် (၇) သီအနံၤ ဒီး တုၤခဲအံၤ ကမျၢၢ်ဖိလၢ လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ် ဂၢၤသးသုးရ့ၣ် (၃) ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ ကမျၢၢ်ဖိလၢ ဘၣ်ဃ့ၢ်အိၣ်ခူသူၣ်လၢ တၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ် အနီၣ်ဂံၢ်အါထီၣ်ဝဲ (၂၄၆၈) ဂၤန့ၣ်လီၤ. ၂၀၂၂ နံၣ် လါစဲးပထ့ဘၢၣ်ထီၣ် ဒီး တုၤခဲအံၤ လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ် ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ ကမျၢၢ်ဖိလၢ ဘၣ်ဃ့ၢ်အိၣ်ခူသူၣ်လၢ တၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ်တဖၣ် အိၣ်အါထီၣ်ဝဲ (၁၇၅၀၄) ဂၤလံန့ၣ်လီၤ. ကမျၢၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဒီး တၢ်ကီတတၢ်ခဲ အါမံၤအါကလုၥ် ဒီး လိၣ်ဘၣ်စ့ၢ်ကီးဝဲ ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤန့ၣ်လီၤ.