Notic

From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National.

From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union.

From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National.


ရိၢ်ဖှိၣ်ဃူဖိး

ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ဃူတၢ်ဖိး အတၢ်ကူၣ်လိၥ်တၢၣ်ပီၣ်သကိး
     ဖဲ ၁၉၉၈ နံၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် လီၢ်ခၢၣ်သး ထီဘိကမံးတံၥ် ကရၢကရိ ဒုးအိၣ်ထီၣ် ကမံးတံၥ် တဖုလၢအမ့ၢ် ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ဃူတၢ်ဖိး အတၢ်ကူၣ်လိၥ်တၢၣ်ပီၣ်သကိး (Karen National Unity Seminar) န့ၣ်လီၤ. ကမံးတံၥ်အံၤ တၢ်ကရၢကရိထီၣ်အီၤဒီး ဘၣ်တၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲအီၤလၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ခိၣ်နၢ် ၃ ဂၤလၢအမ့ၢ် ပဒိၣ်ဘၣ်သ့ၤစ့ၣ်, ပဒိၣ်မါရှၣ်လါဖါဒီး ပဒိၣ်ဒ့ဘ့ၣ်ထီ သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ဃူတၢ်ဖိး အတၢ်ကူၣ်လိၥ် တၢၣ်ပီၣ်သကိး ကမံးတံၥ်အံၤ တီခိၣ်ရိၣ်မဲဒီး မၤဝဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ၁ တဘျီ ဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၂၅ သီတုၤ ၂၉ သီ ၁၉၉၉ နံၣ်, ဖဲကညီကီၢ်စဲၣ်, ဒူပျၥ်ယၥ်ကီၢ်ရ့ၣ် ဝီၤလ့ၢ်ခံန့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ၁ တဘျီဝံၤအလီၢ်ခံ တၢ်ဆဲးမၤစ့ၢ်ကီး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်ဖဲ ၂၀၀၂, ၂၀၀၄, ၂၀၀၅, ၂၀၀၇, ၂၀၀၈, ၂၀၁၀, ၂၀၁၁, ၂၀၁၃ ဒီး ၂၀၁၄ နံၣ်န့ၣ်လီၤ.

     ဖဲ ၂၀၁၃ နံၣ် လါမ့ၤ ၂၇ သီတုၤ ၃၁ သီအနံၤန့ၣ်ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ဃူတၢ်ဖိး အတၢ်ကူၣ်လိၥ်တၢၣ်ပီၣ်သကိးအံၤ မၤဝဲ ၉ ဘျီတဘျီ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖဲ ကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. ကညီတၢ်ကရၢကရိအဖု ၄၀ ဒီး ခိၣ်နၢ်ခၢၣ်စး ၁၅၀ ဂၤဟဲထီၣ်ပၣ်ဃုၥ်ပၣ်ဂီၢ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးအမူးအံၤ တၢ်တဲသကိးဘၣ်ဃး ကညီဖိအတၢ် အတၢ်ဃူတၢ်ဖိးဒီး ကီၢ်ပယီၤ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်အိၣ်သးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ခိၣ်နၢ်ခၢၣ်စးလၢ အဟဲထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးတဖၣ် အၢၣ်လီၤတူၢ်လိၥ်သကိးဝဲဒၣ်လၢ ကသူၣ်ထီၣ်က့ၤထံကီၢ်လၢအအိၣ်ပှဲၤဒီး ကလုၥ်ဒူၣ်တၢ်ထဲသိးတုၤသိး, နီၣ်ကစၢ် တၢ်စံၣ်ညီၣ်ပၢလီၤသးခွဲးယၥ်, နီၣ်ကစၢ်တၢ်ပၢလီၤသးခွဲးယၥ်, တၢ်ကဘၣ်သူ ဒံၣ်မိၣ်ကရံၣ်စံၣ်သနူ ဒီး ကီၢ်စၢဖှိၣ်သနူ သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

     ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ဃူတၢ်ဖိး တၢ်ကူၣ်လိၥ်တၢၣ်ပီၣ် သကိးအမူးအံၤ တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤမၤဝဲ ၁၀ ဘျီတဘျီ ဖဲလါမ့ၤ ၂၈ သီတုၤ ၃၁ သီ ၂၀၁၄ နံၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဘျီအံၤ တၢ်မၤအီၤဖဲ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ အတၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲ ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ ကီၢ်ရ့ၣ်ဖၣ်အၣ် လ့ဝါ န့ၣ်လီၤ. တၢ်ထံၣ်လိၥ်တၢၣ်ပီၣ်သကိးတဘျီအံၤ ကညီတ၀ၢလၢတၢ်လီၢ်အါတီၤ ဟဲထီၣ်ပၥ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသးဒီး ပှၤနီၣ်ဂံၢ်ခဲလၢၥ်အိၣ်ဝဲ ၂၄၆ ဂၤန့ၣ်လီၤ. ခိၣ်နၢ်ခၢၣ်စးလၢ အဟဲထီၣ်တဖၣ် မ့ၢ်ဝဲ ကညီတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါခိၣ်နၢ်တဖၣ်, ကညီသးစၢ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်, ကညီပိၥ်မုၣ်ခိၣ်နၢ်ခၢၣ်စးတဖၣ်, ကညီထံရူၢ်ကီၢ်သဲးကရၢတဖၣ်, ကညီဖီၣ်စုကဝဲၤကရၢတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ထံၣ်လိၥ်တၢၣ်ပီၣ်သကိး တဘျီအံၤ ကညီတၢ်ကရၢကရိ ခဲလၢၥ် ၆၆ ဖုဟဲထီၣ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတၢၣ်ပီၣ် တဲသကိးဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ကညီဒီကလုၥ် စၢဖှိၣ်ကရၢ

ဆဲးကျိးဒီးပှၤ

နတၢ်သံကွၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအိၣ်တမံၤမံၤလၢ နကတဲဘၣ်ပှၤဧါ. ပအဲၣ်ဒိးနၢ်ဟူ နတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. နတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ မ့ၢ်အိၣ်တမံၤမံၤဒီးပှၤတခီ ဝံသးစူၤ ဆှၢဒုးသ့ၣ်ညါပှၤ လံၥ်ဒီး ပကစံးဆၢနၤ ဖဲအဆိအချ့ ဒ်တၢ်သ့အိၣ်ဒီးပှၤ အသိးန့ၣ်လီၤ.