Notic

From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National.

From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union.

From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National.


ရိၢ်ဖှိၣ်ဃူဖိး

          ဖဲ လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၂၁ သီ ၂၀၁၆ နံၣ် ကညီဖီၣ် စုကဝဲၤ ၃ ဖုလၢ အမ့ၢ် (KNU, KNU/KNLA-PC, DKBA) တဖၣ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးဝဲ ဖဲလ့က့ၣ်ကီၣ်တၢ်လီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကညီဖီၣ်စုကဝဲၤကရၢ ၃ ဖုအံၤပၥ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသးဒီး ကရၢကရိထီၣ်ဝဲဒၣ် (Karen National Dialogue Convening Committee) ကညီဒီကလုၥ်တၢ်ကူၣ်လိၥ်တၢၣ်ပီၣ်သကိး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ကမံးတံၥ် တဖု ဒ်သိးကဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ကညီဒီကလုၥ်တၢ်ကူၣ်လိၥ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ် (Karen National Dialogue) လၢတၢ်မၤအီၤလၢ ကညီအိၣ်တၢ်လီၢ်ဟီၣ်ကဝီၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

     တၢ်ကရၢကရိထီၣ် ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ကူၣ်လိၥ်တၢၣ်ပီၣ်သကိး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ကမံးတံၥ်ဝံၤ အလီၢ်ခံ ကမံးတံၥ်အံၤ ကရၢကရိထီၣ်ကဒီးဝဲ တၢ်ကွၢ်စူၣ်ကယၥ်ကမံးတံၥ် (Steering Committee), မူးကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ် ကမံးတံၥ် (Convening Committee) ဒီး ကမံးတံၥ်အဒ့ဖိအဂၤတဖၣ် (Sub-Committee), တၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲကရူၢ် (Management Team) သ့ၣ်တဖၣ် လၢကတီခိၣ်ရိၣ်မဲ ဒီး မၤဖျါထီၣ်ကမံးတံၥ်အံၤ အတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကမံးတံၥ်အံၤအပူၤ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးကရၢ ခိၣ်နၢ်ခၢၣ်စးတဖၣ် (Political Parties), လီၢ်ကဝီၤကညီကရၢ ခိၣ်နၢ်ခၢၣ်စးတဖၣ် (KCSOs), ကညီတၢ်ဃူတၢ်ဖိးဒီး တၢ်မုၥ်တၢ်ခုၣ် ကမံးတံၥ်ခိၣ်နၢ်ခၢၣ်စးတဖၣ် (Karen Unity and Peace Committee), ပိၥ်မုၣ်ပိၥ်မၢၤတဖၣ်ဒီး ပှၤသ့ပှၤဘၣ်တဖၣ် (Technical Team) ပၥ်ဃုၥ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ကမံးတံၥ်အံၤ အတၢ်ပညိၣ်မ့ၢ်ဒ်သိး ကဂုၥ်ကျဲးစၢးလၢ ကညီဖိလၢ တၢ်လီၢ်ကိးတီၤဒဲး ကအိၣ်ဒီးတၢ်ဃူတၢ်ဖိးဒီး ကပၣ်ဃုၥ်ပၣ်ဂီၢ်လၢ တၢ်တဲသကိးတၢ်မုၥ်တၢ်ခုၣ် အတၢ်လဲၤကျဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ကမံးတံၥ်အံၤ အတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ
     (၁) ကတဲသကိးဂံၢ်ထီၣ်ထံးသနူတဖၣ်ဒီး တၢ်ဘျၢတဖၣ်လၢ အဘၣ်ဃးဒီး ဂ့ၢ်ဝီ (Sectors) ၄ ခါဒ်အမ့ၢ် ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးဂ့ၢ်ဝီ (Political Sector), မုၢ်ကျိၤဝဲၤကွၥ်ဂ့ၢ်ဝီ (Economic Sector), ပှၤဂ့ၢ်ဝီခွဲးယၥ်ဂ့ၢ်ဝီ (Social Sector), ဟီၣ်ခိၣ်ကပံၥ်ဒီးဟီၣ်လၥ်တၢ်ထူးတၢ်တီၤဂ့ၢ်ဝီ (Land and Natural Resources sector) တဖၣ်လၢအဘၣ်လိၥ်ဖိးမံဒီး ကညီဖိအတၢ်အတၢ်မိၢ်န့ၢ်သးလီန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်တဲသကိးအဖီခိၣ် ကဘၣ်ဟံးန့ၢ် တၢ်ထံၣ်တၢ်ဆိကမိၣ်လၢ အဒ်သိးလိၥ်သးတဖၣ် ခီဖျိကညီကလုၥ်ခၢၣ်စးလၢ အဟဲထီၣ်လၢ ဟီၣ်ကဝီၤလီၤဆီလိၥ်သးတဖၣ် အတၢ်ထံၣ် အတၢ်ပၥ်ဖျါအဖီၣ်ခိၣ်ဝံၤ ကဘၣ်ဒုးကဲထီၣ်လၢလံၥ်တဘ့ၣ် ဒီးကဘၣ်တီၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်ဆူ Union Peace Dialogue Joint Committee UPDJC-EAOs (ကီၢ်စၢဖှိၣ် တၢ်တဲသကိး တၢ်မုၥ်တၢ်ခုၣ် ကမံးတံၥ်သဃဲၤ- ကလုၥ်ဒူၣ် ဖီၣ်စုကဝဲၤကရူၢ်) အအိၣ်ဒီး ဆူ ကီၢ်စၢဖှိၣ်ပတီၢ် တၢ်ကူၣ်လိၥ်တၢၣ်ပီၣ်သကိး တၢ်မုၥ်တၢ်ခုၣ်အမူး(Union Peace Conference UPC) န့ၣ်လီၤ.

     (၂) ဒ်သိးကမၤသ့ထီၣ်ဒီးဟ့ၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ် ဘၣ်ဃးဂံၢ်ခီၣ်ထံး တၢ်ဘျၢခိၣ်သ့ၣ် ဒီး သနူဖီလ်စံၣ် (Policy) တဖၣ်လၢ တၢ်ကသူၣ်ထီၣ် ဒံၣ်မိၣ်ကရံၣ်စံၣ် ဖဲၣ်ဒရၢၣ် ကီၢ်စၢဖှိၣ် ခါဆူညါအဂီၢ်
         (၃) ဒ်သိးကတီခိၣ်ရိၣ်မဲဒီး ရဲၣ်ကျဲၤဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်ထံၣ်လိၥ်တၢၣ်ပီၣ်သကိး အမူးတဖၣ် လၢအဘၣ်ဃးဒီး တၢ်မုၥ်တၢ်ခုၣ် တၢ်လဲၤကျဲဒီး ထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်တဖၣ် ကပၣ်ဃုၥ်ပၣ်ဂီၢ်အါထီၣ်လၢ တၢ်ဂဲၤလိၥ် ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ တၢ်မုၥ်တၢ်ခုၣ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ကမံးတံၥ် အတၢ်သူၣ်ထီၣ်ဆီလီၤသး
     KNDCC Steering Committee  ကမံးတံၥ်အံၤ တၢ်ကရၢကရိထီၣ်အီၤဒီး ကမံးတံၥ်ခဲလၢၥ်အိၣ်ဝဲ ၉ ဂၤန့ၣ်လီၤ. လၢကညီဖီၣ်စုကဝဲၤကရူၢ် (KEAOs) တဖၣ်ခၢၣ်စး ၃ ဂၤ, ကညီထံရူၢ်ကီၢ်သဲးကရၢတဖၣ် (Karen Political Parties) ခၢၣ်စး ၄ ဂၤ, ကညီပှၤတ၀ၢ တၢ်ကရၢကရိတဖၣ် (KCSOs) ခၢၣ်စး ၁ ဂၤ, ဒီး ပိၥ်မုၣ်ခၢၣ်စး ၁ ဂၤ ပၣ်ဃုၥ်လၢ ကမံးတံၥ်ပူၤအံၤ န့ၣ်လီၤ. (Convening Committee) မူးတၢ်ကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ် ကမံးတံၥ်စ့ၢ်ကီး တၢ်ကရၢကရိထီၣ်အီၤဒီး ခိၣ်နၢ်ခၢၣ်စး ခဲလၢၥ် ၂၄ ဂၤပၣ်ဃုၥ်ဝဲလၢ ကမံးတံၥ်အံၤ အပူၤန့ၣ်လီၤ. ခိၣ်နၢ်ခၢၣ်စးတဖၣ်အကျါ ကညီဖီၣ်စုကဝဲၤခိၣ်နၢ်ခၢၣ်စး (KEAOs) ၉ဂၤ, ကညီထံရူၢ်ကီၢ်သဲးကရူၢ်ကရၢ ခိၣ်နၢ်ခၢၣ်စး (KEAOs) ၄ ဂၤ, ကညီလီၢ်ကဝီၤ ကရၢသဘျ့ခိၣ်နၢ်ခၢၣ်စး (KCSOs) ၁ ဂၤ, ကညီဒီကလုၥ်တၢ်ဃူတၢ်ဖိး ဒီး တၢ်မုၥ်တၢ်ခုၣ် ကရၢခိၣ်နၢ်ခၢၣ်စး (KUPC) ၁ ဂၤ ဒီး လီၢ်ကဝီၤ ၉ တီၤခိၣ်နၢ်ခၢၣ်စး ၉ ဂၤပၣ်ဃုၥ်ပၣ်ဂီၢ်လၢ ကမံးတံၥ်အံၤအပူၤန့ၣ်လီၤ.

     ကမံးတံၥ်အဒ့ စ့ၢ်ကီး တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤန့ၣ်လီၤ. လၢကမံးတံၥ်အဒ့ (Sub-committee) အပူၤ တၢ်ဃုထၢထီၣ် ကမံးတံၥ်ဖိ ၉ ဂၤလၢဟီၣ်ကဝီၤတဘ့ၣ် ဒၣ်ဝဲစုၥ်စုၥ်လၢ ကမၤကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ် (Karen National Dialogue Meetings) ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ကူၣ်လိၥ်တၢၣ်ပီၣ်သကိး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤသ့ပှၤဘၣ်တဖၣ် မၤစၢၤဝဲဒၣ် တၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲဒီး မၤစၢၤစ့ၢ်ကီး ကမံးတံၥ်တဖၣ် ဖဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဟီၣ်ကဝီၤတဖၣ်


၁. ကီၢ်သူလ့ၤဟီၣ်ကဝီၤ
၂. ကီၢ်ပယီၤထးခီ
၃. ကရ့ၣ်နံၣ်ကီၢ်စဲၣ်
၄. တနီသရံးကီၢ်ခီ
၅. အ့ၤရၤဝ့ၤတံၤကီၢ်ခီ
၆. တကူၣ်ကီၢ်ခီ
၇. ပကိကီၢ်ခီ
၈. တလၢၤကီၢ်စဲၣ်
၉. ကညီဟီၣ်ကဝီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

Karen National Dialouge Convening Committee

လံၥ်တဖၣ်

ကညီဒီကလုၥ် စၢဖှိၣ်ကရၢ

ဆဲးကျိးဒီးပှၤ

နတၢ်သံကွၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအိၣ်တမံၤမံၤလၢ နကတဲဘၣ်ပှၤဧါ. ပအဲၣ်ဒိးနၢ်ဟူ နတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. နတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ မ့ၢ်အိၣ်တမံၤမံၤဒီးပှၤတခီ ဝံသးစူၤ ဆှၢဒုးသ့ၣ်ညါပှၤ လံၥ်ဒီး ပကစံးဆၢနၤ ဖဲအဆိအချ့ ဒ်တၢ်သ့အိၣ်ဒီးပှၤ အသိးန့ၣ်လီၤ.