Notic

From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National.

From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union.

From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National.


လံၥ်ရၤလီၤ

နီၣ်ဂံၢ် မုၢ်နံၤ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီ ဃုထၢဖးန့ၢ်
1 2019-10-29 ကညီပိၥ်မုၣ် တၢ်ထံၣ်လိၥ်တၢၣ်ပီၣ်သကိး လွံၢ်ဘျီတဘျီ အလံၥ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ ဃုထၢဖးန့ၢ်
2 2019-10-26 မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် အလံၥ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ ဘၣ်ထွဲ လူၤသီကီၢ်ဆၣ် လီၢ်ကဝီၤကမျၢၢ် အတၢ်ဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ် အတၢ်ဘၣ်သးအဂ့ၢ် ဃုထၢဖးန့ၢ်
3 2019-10-23 KNU (Dooplayar district) and NMSP Joint Statment ဃုထၢဖးန့ၢ်
4 2019-09-27 ကီၢ်ပဒိၣ်ဝဲၤဒၢး အထံရူၢ်ကီၢ်သဲးဒီး တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢဝဲၤကျိၤမိၢ်ပှၢ် အလံၥ်နဲၣ်လီၤ လၢတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂီၢ် အဖီခိၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ အလံၥ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ ဃုထၢဖးန့ၢ်
5 2019-09-17 ဘၣ်ထွဲ တၢ်မၤလၤကပီၤ ကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤ ဒီး တၢ်ဖီၣ်ဝဲဒၣ် ကညီပိၥ်မုၥ်ကရၢ (KWU) ကရၢခိၣ် နီၢ်အိလး ဒီး ကညီသးစၢ် (၂) ဂၤ ဘၣ်တၢ်ဟံးထီၣ်အဝဲသ့ၣ် ဂ့ၢ်ဝီအဖီခိၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ အလံၥ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ ဃုထၢဖးန့ၢ်
6 2019-08-12 ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ အလံၥ်ပရၢဆူ ကညီကမျၢၢ်ခဲလၢၥ် အအိၣ်ဘၣ်ဃး တၢ်မၤလၤကပီၤ ကညီဒီကလုၥ်မၤထူရၤမုၢ်နံၤ အဂ့ၢ် (အဲကလံးကျိၥ်) ဃုထၢဖးန့ၢ်
7 2019-08-09 Statement of 3rd KNU CSC meeting ဃုထၢဖးန့ၢ်
8 2019-05-18 KNU Statement on the 4th NCA-S EAOs Summit (1st Session) ဃုထၢဖးန့ၢ်
9 2019-01-26 တၢ်ပၥ်ဖျါတဲနၢ်ပၢၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ထွဲပယီၤ ပဒိၣ်အသုးမုၢ်ဒိၣ်တၢ်ကစီၣ်အမ့ၢ်အတီကရူၢ် ဃုထၢဖးန့ၢ်
10 2018-12-22 ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် - ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ အတၢ်အိၣ်ဆၢထၢၣ်တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ ဘၣ်ထွဲ ဒီး ကီၢ်ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ် တၢ်ဒီတဒၢ်ဝဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်အတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ လၢ်တၢ်ပတုၥ်တၢ်ခး ဒီး တၢ်မုၥ်တၢ်ခုၣ်လီၤစိၤလီၤထီအဂီၢ် ဃုထၢဖးန့ၢ်
11 2018-12-15 KNU Position Statement regarding Land Laws of the Myanmar Government ဃုထၢဖးန့ၢ်
12 2018-11-21 ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် - ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ အလံၥ်ဟ့ၣ်ယုၢ်ဆ တၢ်မၤလၤကပီၤဟီၣ်ခိၣ် ဒီဖျၢၣ်တၢ်မုၥ်တၢ်ခုၣ်မုၢ်နံၤ ဃုထၢဖးန့ၢ်
13 2018-11-10 ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် - ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ခီကရဲး (၁၆) ဘျီတဘျီဝံၤ လီၢ်ခၢၣ်သးထီဘိကမံးတံၥ် ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် (၆) ဘျီတဘျီလံၥ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ ဃုထၢဖးန့ၢ်
14 2018-10-29 တၢ်ပၥ်ဖျါမၤဘၣ်က့ၤတၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃး ဒီးလံၥ်ပရၢတဘ့ၣ်လၢအဟူထီၣ်သါလီၤလၢတၢ်ကစီၣ်သန့သ့ၣ်တဖၣ် ဃုထၢဖးန့ၢ်
15 2018-10-17 ကီၢ်ပဒိၣ်ဒီး NCA-S EAOs ကလုၥ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုကဝဲၤ ခိၣ်နၢ်တဖၣ် အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လီၤဆီအဖီခိၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် - ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ အံၥ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ ဃုထၢဖးန့ၢ်
16 2018-10-06 ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် - ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ခီကရဲး (၁၆) ဘျီတဘျီဝံၤ လီၢ်ခၢၣ်သး ထီဘိကမံးတံၥ် ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်(၅)ဘျီတဘျီလံၥ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ ဃုထၢဖးန့ၢ်
17 2018-08-24 KNU Statement of the CSC 2nd Meeting following the 16th KNU Congress ဃုထၢဖးန့ၢ်
18 2018-07-10 KNU Statement on attending the Union Peace Conference – 21st Century Panglong (Third Meeting) ဃုထၢဖးန့ၢ်
19 2018-05-17 KNU Statement on Informal Meeting between KNU and Tatmadaw ဃုထၢဖးန့ၢ်
20 2018-05-10 KNU Statement Regarding the Tatmadaw’s Reinforcement and Activities in KNU Brigade-5 Area, Mudraw (Papun) District ဃုထၢဖးန့ၢ်
21 2018-05-09 KNU Position Statement on Tatmadaw military activities in Mutraw District ဃုထၢဖးန့ၢ်
22 2018-04-02 KNU Position Statement regarding Military Related Issues Meeting ဃုထၢဖးန့ၢ်
23 2018-03-16 KNU Position Statement on Tatmadaw military activities in Mutraw District during the Ceasefire ဃုထၢဖးန့ၢ်
24 2018-02-01 Karen National Union Statement on the Building of a Two-Lane Highway Connecting Dawei Special Economic Zone and the Thai Border ဃုထၢဖးန့ၢ်
25 2018-01-27 KNU Statement of the Second Central Standing Committee Emergency Meeting following the KNU 16th Congress ဃုထၢဖးန့ၢ်
26 2017-10-15 Statement Released on the 2nd Anniversary of the Karen National Union’s Signing the Nationwide Ceasefire Agreement ဃုထၢဖးန့ၢ်
27 2017-06-23 Statement on the Review of Peace Process ဃုထၢဖးန့ၢ်
28 2017-06-10 KNU Press Release - 10 Jun 2017 ဃုထၢဖးန့ၢ်
29 2017-05-29 KNU Press Release - 29 May 2017 ဃုထၢဖးန့ၢ်
30 2017-05-27 Statement of Karen National Union Standing Committee of Mutraw District Regarding the Demands of Civilians of Hpla Koh Village Tract and Ee Tu Hta IDP Camp ဃုထၢဖးန့ၢ်
31 2017-05-23 KNU Press Release - 23 Jun 2017 ဃုထၢဖးန့ၢ်
32 2017-05-20 KNU Statement of the CSC First Meeting following the 16th KNU Congress ဃုထၢဖးန့ၢ်
33 2017-04-09 Statement of the 16th Congress of KNU ဃုထၢဖးန့ၢ်
34 2017-02-16 Joint Statement of KNU and KIO ဃုထၢဖးန့ၢ်
35 2016-11-11 KNU Statement of the CSC 5th Meeting following the 15th KNU Congress ဃုထၢဖးန့ၢ်
36 2016-10-04 KNU Statement on DKBA ဃုထၢဖးန့ၢ်
37 2016-09-13 KNU statement on conflicts Mae Thawaw ဃုထၢဖးန့ၢ်
38 2016-07-20 Statement of NCA-S EAOs Leaders' Meeting ဃုထၢဖးန့ၢ်
39 2016-04-08 KNU Statement on Political Prisoners ဃုထၢဖးန့ၢ်
40 2016-02-26 KNU Statement regarding Bawgahta Hydro-Power Project ဃုထၢဖးန့ၢ်
41 2016-02-03 Statement of Welcoming President U Htin Kyaw and New Government ဃုထၢဖးန့ၢ်
42 2016-01-29 KNU Statement of the CSC 4th Meeting following the 15th KNU Congress ဃုထၢဖးန့ၢ်
43 2015-10-12 KNU Press Release – 12 Oct 2015 ဃုထၢဖးန့ၢ်
44 2015-09-21 KNU statement on International Peace Day ဃုထၢဖးန့ၢ်
45 2015-08-17 Joint Statement of KNU, DKBA, KNU/KNLA-PC, RCSS ဃုထၢဖးန့ၢ်
46 2015-08-17 Joint Statement of KNU DKBA, KPC and RCSS ဃုထၢဖးန့ၢ်
47 2015-08-15 KNU Statement of the CSC 5th Emergency Meeting following the 15th KNU Congress ဃုထၢဖးန့ၢ်
48 2015-07-15 KNU Position Statement on Current Armed Clashes ဃုထၢဖးန့ၢ်
49 2015-03-05 Statement of KNU on Peaceful March to Yangon of Campaigners for Democratic Education ဃုထၢဖးန့ၢ်
50 2015-02-16 Statement on Signing by KNU and RCSS on 12th February ဃုထၢဖးန့ၢ်
51 2015-02-09 KNU Statement of the CSC 3rd Meeting Following the 15th Congress ဃုထၢဖးန့ၢ်
52 2014-11-21 KNU Position Statement on Tatmadaw’s Bombardment with Heavy Weapons on KIO Military Officer Academy ဃုထၢဖးန့ၢ်
53 2014-11-21 Statement of 4th Meeting of Central Standing Committee of 14th Congress ဃုထၢဖးန့ၢ်
54 2014-10-29 KNU Statement of the CSC Third Emergency Meeting following the 15th KNU Congress ဃုထၢဖးန့ၢ်
55 2014-10-14 Statement of KNU Defense Department ဃုထၢဖးန့ၢ်
56 2014-09-01 KNU Statement on the Temporarily Suspension from the United Nationalities Federal Council (UNFC) ဃုထၢဖးန့ၢ်
57 2014-07-28 KNU information clarification regarding Mizzima News ဃုထၢဖးန့ၢ်
58 2014-05-11 KNU Press Release - 11 May 2014 ဃုထၢဖးန့ၢ်
59 2014-04-26 Joint Statement of KNU and Wa ဃုထၢဖးန့ၢ်
60 2014-03-27 KNU Statement of the Central Standing Committee Emergency Meeting ဃုထၢဖးန့ၢ်
61 2014-01-31 KNU Press Release - 3 Jan 2014 ဃုထၢဖးန့ၢ်
62 2014-01-08 KNU Press Release - 8 Jan 2014 ဃုထၢဖးန့ၢ်
63 2013-12-07 Statement of the second annual Central Standing Committee meeting following the 15th Karen National Union Congress ဃုထၢဖးန့ၢ်
64 2013-11-21 KNU Brigade 6 Press Release - 21 Nov 2013 ဃုထၢဖးန့ၢ်
65 2013-10-26 Joint Statement of KNU and RCSS - 26 Oct 2013 ဃုထၢဖးန့ၢ်
66 2013-10-25 Statement of Emergency KNU Leadership Meeting on Recent Bomb Plots ဃုထၢဖးန့ၢ်
67 2013-09-26 KNU Press Release - 26 Sep 2013 ဃုထၢဖးန့ၢ်
68 2013-07-21 Statement on the Occasion of Signing the Geneva Call Deed of Commitment protecting children in armed conflict and the Deed of Commitment prohibiting sexual violence in armed conflict and gender discrimination ဃုထၢဖးန့ၢ်
69 2013-07-17 Joint Statement of KNU and RCSS ဃုထၢဖးန့ၢ်
70 2013-06-09 The Communique of Karen National Union on meeting with President U Thein Sein ဃုထၢဖးန့ၢ်
71 2012-12-27 Statement of Karen National Union 15th Congress ဃုထၢဖးန့ၢ်
72 2012-12-04 Position Statement of KNU on Current Situation in the Country ဃုထၢဖးန့ၢ်
73 2012-11-21 Statement of 4th Meeting of Central Standing Committee of 14 th Congress ဃုထၢဖးန့ၢ်
74 2012-09-27 Statement of KNU Supreme Headquarters on Opening of Central Level Liaison Office in Pa-an ဃုထၢဖးန့ၢ်
75 2012-09-21 KNU Statement on International Day of Peace ဃုထၢဖးန့ၢ်
76 2012-09-01 KNU Delegations Departs for the Third Round Negotiation of Ceasefire with the Burmese Government ဃုထၢဖးန့ၢ်
77 2012-08-25 Statement on the Burmese Government’s Postponement of the Third Round of Negotiations ဃုထၢဖးန့ၢ်
78 2012-06-08 Statement of KNU Central Committee Third Emergency Meeting ဃုထၢဖးန့ၢ်
79 2012-04-08 KNU press release on meeting with Daw Aung San Suu Kyi ဃုထၢဖးန့ၢ်
80 2012-04-07 Statement on Karen National Union (KNU) and Myanmar President U Thein Sein Meeting ဃုထၢဖးန့ၢ်
81 2012-04-07 The KNU Press Release on 1st Meeting between KNU Delegation and Union- Level Peace Delegation ဃုထၢဖးန့ၢ်
82 2012-04-04 The KNU Press Release on State-Level Meeting with Burmese (Myanmar) Government for Ceasefire Talk ဃုထၢဖးန့ၢ်
83 2012-04-04 KNU Leaves to Continue Talks on Ceasefires with the Burmese Government ဃုထၢဖးန့ၢ်
84 2012-03-28 Karen National Union (KNU) and the Burmese Government Set the New Dates for Third Round Negotiations ဃုထၢဖးန့ၢ်
85 2012-03-26 KNU Statement on the Release of Padoh Mahn Nyein Maung ဃုထၢဖးန့ၢ်
86 2012-02-18 Statement of Seminar of Religious Organizations Organized by KNU Home and Religious Affairs Department ဃုထၢဖးန့ၢ်
87 2012-01-27 Position Statement of the KNU Central Standing Committee Special Emergency Meeting ဃုထၢဖးန့ၢ်
88 2012-01-26 Statement of KNU Central Committee 2nd Emergency Meeting ဃုထၢဖးန့ၢ်
89 2012-01-13 Statement on Initial Agreement between KNU and Burmese Government ဃုထၢဖးန့ၢ်
90 2012-01-11 Position Statement on Peace Talks Between the KNU and the Burmese Government ဃုထၢဖးန့ၢ်
91 2011-11-24 KNU Statement on Peace Talks ဃုထၢဖးန့ၢ်
92 2011-11-02 KNU Statement on Appealing UN and Democratic Countries ဃုထၢဖးန့ၢ်
93 2011-05-26 Statement on the Use of Karen Civilians for Forced Labor and as Human Shield by Burma Army ဃုထၢဖးန့ၢ်
94 2011-05-19 KNU Statement on Bombing near Capital of Burma’s Dictators ဃုထၢဖးန့ၢ်
95 2011-04-04 Statement on New Military Government & Concerns of Ethnic Nationalities ဃုထၢဖးန့ၢ်
96 2011-02-24 KNU Statement on Baseless Accusation by SPDC and Call for Nationwide Ceasefire ဃုထၢဖးန့ၢ်
97 2011-02-08 KNU Statement on SPDC Parliament & Government ဃုထၢဖးန့ၢ်
98 2011-02-07 KNU Update on Impacts Resulting from Hatgyi Dam Construction ဃုထၢဖးန့ၢ်
99 2010-12-21 KNU Statement of Fourteenth KNU Congress, 3rd CSC Meeting ဃုထၢဖးန့ၢ်
100 2010-11-15 KNU Statement concerning Release of Daw Aung San Suu Kyi ဃုထၢဖးန့ၢ်
101 2010-11-10 KNU Statement Condemning Election-Related Violence in Burma’s Border Areas ဃုထၢဖးန့ၢ်
102 2010-11-07 Statement on SPDC’s 2010 Election Designed to Perpetuate Military Dictatorship Rule ဃုထၢဖးန့ၢ်
103 2010-09-15 KNU to Observe One-Day Ceasefire on International Day of Peace ဃုထၢဖးန့ၢ်
104 2010-07-27 Pre-Election Military Operations by SPDC ဃုထၢဖးန့ၢ်
105 2010-04-14 KNU Press Release on Recommendation of UN Special Rapporteur ဃုထၢဖးန့ၢ်
106 2010-03-31 KNU Statement on affirming Full Support for Decision of NLD ဃုထၢဖးန့ၢ်
107 2010-03-16 KNU Statement on SPDC’s 2010 Election Law ဃုထၢဖးန့ၢ်
108 2010-03-04 KNU Statement Requesting UN SG to Call on SPDC to Stop Attacks against Karen Civilians ဃုထၢဖးန့ၢ်
109 2010-02-16 New Attacks on Karen Require International Response ဃုထၢဖးန့ၢ်
110 2010-02-04 KNU position on Refugees ဃုထၢဖးန့ၢ်
111 2010-01-15 KNU Statement on Systematic Distribution of Narcotic Drugs by SPDC & Advice To The People ဃုထၢဖးန့ၢ်
ကညီဒီကလုၥ် စၢဖှိၣ်ကရၢ

ဆဲးကျိးဒီးပှၤ

နတၢ်သံကွၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအိၣ်တမံၤမံၤလၢ နကတဲဘၣ်ပှၤဧါ. ပအဲၣ်ဒိးနၢ်ဟူ နတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. နတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ မ့ၢ်အိၣ်တမံၤမံၤဒီးပှၤတခီ ဝံသးစူၤ ဆှၢဒုးသ့ၣ်ညါပှၤ လံၥ်ဒီး ပကစံးဆၢနၤ ဖဲအဆိအချ့ ဒ်တၢ်သ့အိၣ်ဒီးပှၤ အသိးန့ၣ်လီၤ.