Notic

From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National.

From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union.

From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National.


မံၤဒံၤယၤ

နီၣ်ဂံၢ် မုၢ်နံၤ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီ ဃုထၢဖးန့ၢ်
1 2019-10-28 KNU Chairman speech at 4th NCA anniversary (Burmese Version) ဃုထၢဖးန့ၢ်
2 2019-09-20 ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ အလံၥ်ဟ့ၣ်ယုၢ်ဆူ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ် တၢ်မုၥ်တၢ်ခုၣ် မုၢ်နံၤ ဃုထၢဖးန့ၢ်
3 2019-08-26 ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ အလံၥ်ဟ့ၣ်ယုၢ်ဆူ ကညီလါခူးကံၢ်စုအမူး ဃုထၢဖးန့ၢ်
4 2019-08-15 ကညီပိၥ်မုၣ်ကရၢ အလံၥ်ဆၢဂ့ၤဆၢဝါဆူ ကညီဖိခဲလၢၥ် ဖဲလါခူးကံၢ်စု အမုၢ်နံၤ ဃုထၢဖးန့ၢ်
5 2019-08-12 ကညီသးစၢ်ကရၢ အလံၥ်ဟ့ၣ်ယုၢ်ဆူ ကညီဒီကလုၥ် မၤထူရၤအမုၢ်နံၤ ပှဲၤထီၣ် (၆၉) ဝီတဝီ ဃုထၢဖးန့ၢ်
6 2019-08-12 ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကရၢခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိ စီၤမူၤတူစ့ဖိ အလံၥ်ဟ့ၣ်ယုၢ်ဆူ ကညီဒီကလုၥ်မၤထူရၤမုၢ်နံၤ ဆၢက့ၤအလီၢ် (၆၉) ဝီတဝီ ဃုထၢဖးန့ၢ်
7 2019-08-12 သုးမုၢ်ဒိၣ် ဝဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ် အလံၥ်ဟ့ၣ်ယုၢ်လၢ ကညီဒီကလုၥ် မၤထူရၤမုၢ်နံၤ စိးက့ၤ (၆၉) ဝီတဝီ ဃုထၢဖးန့ၢ်
8 2019-07-16 ကညီသးစၢကရၢ လံၥ်ဟ့ၣ်ယူၢ်ဆူ ကညီထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ် ဖဲကညီဒီကလုၥ်ဂၢၤသးကရၢ (၇၂) ဝီတဝီအမုၢ်နံၤ ဃုထၢဖးန့ၢ်
9 2019-07-16 ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ အလံၥ်ဟ့ၣ်ယုၢ်ဆူ ကညီဒီကလုၥ်ဂၢၤသးကရၢ မုၢ်နံၤပှဲၤထီၣ် (၇၂) ဝီတဝီ ဃုထၢဖးန့ၢ်
10 2019-03-05 ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကရၢခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိ စီၤမူၤတူစ့ဖိ အတၢ်ကတိၤအိးထီၣ်ဖဲ PPST တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ဃုထၢဖးန့ၢ်
11 2019-02-07 ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ အလံၥ်ဟ့ၣ်ယုၢ်ဆူ ယိၤဒိၣ်ဒီကလုၥ်မုၢ်နံၤ ပှဲၤထီၣ် ၇၂ ၀ီတဝီ ဃုထၢဖးန့ၢ်
12 2019-01-31 ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကရၢခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိ စီၤမူၤတူစ့ဖိ ကတိၤလီၤတၢ်ဖဲ အနံၣ် ၇၀ ပှဲၤထီၣ် ကညီတၢ်ပၢၢ်ဆၢမုၢ်နံၤ ဃုထၢဖးန့ၢ်
13 2019-01-06 ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ အလံၥ်ဟ့ၣ်ယုၢ်လၢ ကညီနံၣ်ထီၣ်သီ မုၢ်နံၤပှဲၤထီၣ် ၂၇၅၈ နံၣ် ဃုထၢဖးန့ၢ်
14 2018-11-21 ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကရၢခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိ စီၤမူၤတူစ့ဖိ ကတိၤလီၤတၢ်ဖဲ ကီၢ်ပယီၤဒီဘ့ၣ် တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါကရၢ ထံၣ်လိၥ်တၢၣ်ပီၣ်သကိး တၢ်မုၥ်တၢ်ခုၣ် တၢ်ရဲၣ် တၢ်ကျဲၤအမူး ဃုထၢဖးန့ၢ်
15 2018-10-15 PPST ကရူၢ်ခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိ စီၤမူၤတူစ့ဖိ အတၢ်ကတိၤအိးထီၣ်ဖဲ တၢ်ဆဲးလီၤစုပနီၣ်လၢ ထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ် တၢ်ပတုၥ်တၢ်ခး လံၥ်ဃံးဃၥ် နံၣ်ဆဲးဆၢ ပှဲၤထီၣ် ၃ ဘျီတဘျီ ဃုထၢဖးန့ၢ်
16 2018-10-10 PPST ကရူၢ်ခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိ စီၤမူၤတူစ့ဖိ အတၢ်ကတိၤအိးထီၣ်ဖဲ ၂ ၀ီတဝီ PPST တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် (၂၀၁၈) နံၣ် ဃုထၢဖးန့ၢ်
17 2018-09-11 ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကရၢခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိ စီၤမူၤတူစ့ဖိ အတၢ်ကတိၤဖဲ ကလုၥ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုကဝဲၤကရူၢ် တၢ်ကူၣ်လိၥ်တၢၣ်ပီၣ်သကိး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ၃ ၀ီတဝီ ဃုထၢဖးန့ၢ်
18 2018-09-08 ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကရၢခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိ စီၤမူၤတူစ့ဖိ အတၢ်ကတိၤဖဲ ကလုၥ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုကဝဲၤကရူၢ် တၢ်ကူၣ်လိၥ်တၢၣ်ပီၣ်သကိး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ၃ ၀ီတဝီ ဃုထၢဖးန့ၢ်
19 2018-09-06 PPST ကရူၢ်ခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိ စီၤမူၤတူစ့ဖိ အတၢ်ကတိၤအိးထီၣ်ဖဲ ၂၄ ၀ီတဝီ PPST တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ဃုထၢဖးန့ၢ်
20 2018-07-16 KNU Vice-chairperson P’doh Saw Kwe Htoo Win Opening Speech in Day-6 of Union Peace Conference - 21st Century Panglong (Third Session) ဃုထၢဖးန့ၢ်
21 2018-07-11 KNU Chairman General Saw Mutu Sae Poe Opening Speech in Union Peace Conference - 21st Century Panglong (Third Session) Opening Ceremony ဃုထၢဖးန့ၢ်
22 2015-02-11 Letter of Felicitation by KNU Chairman Gen. Mutu Say Poe on 67th Anniversary of Karen National Day ဃုထၢဖးန့ၢ်
23 2014-07-16 ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကရၢခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိ စီၤမူၤတူစ့ဖိ ကတိၤလီၤတၢ်ဖဲ ၆၇ နံၣ် ပှဲၤထီၣ် တၢ်မၤလၤကပီၤ ကညီဒီကလုၥ် ဂၢၤသုးမုၢ်နံၤ ဃုထၢဖးန့ၢ်
24 2014-07-05 Address of KNU Chairman Gen. Saw Mutu Sae Poe on the 65th Anniversary of the Karen Army Day ဃုထၢဖးန့ၢ်
25 2014-02-11 ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကရၢခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိ စီၤမူၤတူစ့ဖိ ကတိၤလီၤတၢ်ဖဲ ၆၆ ၀ီတဝီ တၢ်မၤလၤကပီၤ ကညီဒီကလုၥ်မုၢ်နံၤ ဃုထၢဖးန့ၢ်
26 2014-01-31 ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကရၢခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိ စီၤမူၤတူစ့ဖိ ကတိၤလီၤတၢ်ဖဲ ၆၅ နံၣ် ပှဲၤထီၣ်ကညီတၢ်ပၢၢ်ဆၢမုၢ်နံ ဃုထၢဖးန့ၢ်
27 2014-01-20 ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကရၢခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိ စီၤမူၤတူစ့ဖိ အတၢ်ကတိၤအိးထီၣ်ဖဲ ကလုၥ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုကဝဲၤကရၢ တၢ်ကူၣ်လိၥ်တၢၣ်ပီၣ်သကိး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် (လီၢ်ဃံလၤ, ကညီကီၢ်စဲၣ်, လါယနူၤအါရံၤ ၂၀ သီ ၂၀၁၄ နံၣ်) ဃုထၢဖးန့ၢ်
28 2014-01-01 ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ လံၥ်ဟ့ၣ်ယုၢ်ဆူ ကညီနံၣ်ထီၣ်သီမုၢ်နံၤ ပှဲၤထီၣ် ၂၇၅၃ နံၣ် ဃုထၢဖးန့ၢ်
29 2013-02-11 ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကရၢခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိ စီၤမူၤတူစ့ဖိ အလံၥ်ဟ့ၣ်ယုၢ်ဖဲ ၆၅ ၀ီတဝီ တၢ်မၤလၤကပီၤ ကညီဒီကလုၥ်မုၢ်နံၤ ဃုထၢဖးန့ၢ်
30 2012-02-05 ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကရၢခိၣ် စီၤတၢ်မျၢ်ဘီ ကတိၤလီၤတၢ်ဖဲ တၢ်မၤလၤကပီၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ မုၢ်နံၤ ပှဲၤထီၣ် ၆၅ ၀ီတဝီ အမူး ဃုထၢဖးန့ၢ်
31 2012-01-31 ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကရၢခိၣ် စီၤတၢ်မျၢ်ဘီ ကတိၤလီၤတၢ်ဖဲ တၢ်မၤလၤကပီၤ ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ပၢၢ်ဆၢမုၢ်နံၤ ပှဲၤထီၣ် ၆၃ ဘျီတဘျီ အမူး ဃုထၢဖးန့ၢ်
32 2011-08-25 ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ လံၥ်ဟ့ၣ်ယုၢ်ဆူ တၢ်မၤလၤကပီၤ ကညီလါခူးကံၢ်စု အမူးမုၢ်နံၤ ဃုထၢဖးန့ၢ်
33 2011-08-09 ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကရၢခိၣ် စီၤတၢ်မျၢ်ဘီ ကတိၤလီၤတၢ်ဖဲ တၢ်မၤလၤကပီၤ ကညီ မၤထူရၤမုၢ်နံၤ ပှဲၤထီၣ် ၆၁ ဘျီတဘျီ အမူး ဃုထၢဖးန့ၢ်
34 2010-12-24 ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကရၢခိၣ် စီၤတၢ်မျၢ်ဘီ ကတိၤလီၤတၢ်ဖဲ တၢ်မၤလၤကပီၤ ကညီနံၣ်ထီၣ်သီမုၢ်နံၤ ပှဲၤထီၣ် ၂၇၅၀ နံၣ် ဃုထၢဖးန့ၢ်
35 2010-08-11 ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကရၢခိၣ် စီၤတၢ်မျၢ်ဘီ ကတိၤလီၤတၢ်ဖဲ တၢ်မၤလၤကပီၤ ကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤ ပှဲၤထီၣ် ၆၀ ဘျီတဘျီ အမူး ဃုထၢဖးန့ၢ်
36 2010-01-31 ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကရၢခိၣ် စီၤတၢ်မျၢ်ဘီ ကတိၤလီၤတၢ်ဖဲ ၆၁ နံၣ် ပှဲၤထီၣ် ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ပၢၢ်ဆၢမုၢ်နံၤ ဃုထၢဖးန့ၢ်