Notic

From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National.

From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union.

From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National.


တၢ်ဃိထံဒီးတၢ်ပၥ်ဖျါ

တလါတဘျီ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် တၢ်ပၥ်ဖျါဘၣ်ဃး တၢ်မၤထီဒါပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိခွဲးယၥ်လၢ ကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤ တဖၣ် (လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၀၁၀) by KNU

2010-04-01

Report on Human Rights Violations

Published by Karen National Union

Published Date: April 2010

ဟံးန့ၢ်သ့ဖဲအံၤ ကွၢ်သ့ဖဲအံၤ
တလါတဘျီ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် တၢ်ပၥ်ဖျါဘၣ်ဃး တၢ်မၤထီဒါ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိခွဲးယၥ်လၢ ကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤ တဖၣ် (လါမး၂၀၁၀) by KNU

2010-03-01

Report on Human Rights Violations

Published by Karen National Union

Published Date: March 2010

ဟံးန့ၢ်သ့ဖဲအံၤ ကွၢ်သ့ဖဲအံၤ
တလါတဘျီ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် တၢ်ပၥ်ဖျါဘၣ်ဃး တၢ်မၤထီဒါ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိခွဲးယၥ်လၢ ကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤ တဖၣ် (လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂၀၁၀) by KNU

2010-02-01

Report on Human Rights Violations

Published by Karen National Union

Published Date: February 2010

ဟံးန့ၢ်သ့ဖဲအံၤ ကွၢ်သ့ဖဲအံၤ
တလါတဘျီ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် တၢ်ပၥ်ဖျါဘၣ်ဃး တၢ်မၤထီဒါ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိခွဲးယၥ်လၢ ကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤ တဖၣ် (လါယနူၤအါရံၤ ၂၀၁၀) by KNU

2010-01-01

Report on Human Rights Violations

Published by Karen National Union

Published Date: January 2010

ဟံးန့ၢ်သ့ဖဲအံၤ ကွၢ်သ့ဖဲအံၤ
ကညီဒီကလုၥ် စၢဖှိၣ်ကရၢ

ဆဲးကျိးဒီးပှၤ

နတၢ်သံကွၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအိၣ်တမံၤမံၤလၢ နကတဲဘၣ်ပှၤဧါ. ပအဲၣ်ဒိးနၢ်ဟူ နတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. နတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ မ့ၢ်အိၣ်တမံၤမံၤဒီးပှၤတခီ ဝံသးစူၤ ဆှၢဒုးသ့ၣ်ညါပှၤ လံၥ်ဒီး ပကစံးဆၢနၤ ဖဲအဆိအချ့ ဒ်တၢ်သ့အိၣ်ဒီးပှၤ အသိးန့ၣ်လီၤ.