Notic

From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National.

From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union.

From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National.


တၢ်ဃိထံဒီးတၢ်ပၥ်ဖျါ

တလါတဘျီ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် တၢ်ပၥ်ဖျါဘၣ်ဃး တၢ်မၤထီဒါ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိခွဲးယၥ်လၢ ကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤ တဖၣ် (လါအီကၢး ၂၀၁၀) by KNU

2010-08-01

Report on Human Rights Violations

Published by Karen National Union

Published Date: August 2010

ဟံးန့ၢ်သ့ဖဲအံၤ ကွၢ်သ့ဖဲအံၤ
တလါတဘျီ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် တၢ်ပၥ်ဖျါဘၣ်ဃး တၢ်မၤထီဒါ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိခွဲးယၥ်လၢ ကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤ တဖၣ် (လါယူၤလံ ၂၀၁၀) by KNU

2010-07-01

Report on Human Rights Violations

Published by Karen National Union

Published Date: July 2010

ဟံးန့ၢ်သ့ဖဲအံၤ ကွၢ်သ့ဖဲအံၤ
တလါတဘျီ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် တၢ်ပၥ်ဖျါဘၣ်ဃး တၢ်မၤထီဒါ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိခွဲးယၥ်လၢ ကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤ တဖၣ် (လါယူၤ ၂၀၁၀) by KNU

2010-06-01

Report on Human Rights Violations

Published by Karen National Union

Published Date: June 2010

ဟံးန့ၢ်သ့ဖဲအံၤ ကွၢ်သ့ဖဲအံၤ
တလါတဘျီ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် တၢ်ပၥ်ဖျါဘၣ်ဃး တၢ်မၤထီဒါ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိခွဲးယၥ်လၢ ကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤ တဖၣ် (လါမ့ၤ ၂၀၁၀) by KNU

2010-05-01

Report on Human Rights Violations

Published by Karen National Union

Published Date: May 2010

ဟံးန့ၢ်သ့ဖဲအံၤ ကွၢ်သ့ဖဲအံၤ
ကညီဒီကလုၥ် စၢဖှိၣ်ကရၢ

ဆဲးကျိးဒီးပှၤ

နတၢ်သံကွၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအိၣ်တမံၤမံၤလၢ နကတဲဘၣ်ပှၤဧါ. ပအဲၣ်ဒိးနၢ်ဟူ နတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. နတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ မ့ၢ်အိၣ်တမံၤမံၤဒီးပှၤတခီ ဝံသးစူၤ ဆှၢဒုးသ့ၣ်ညါပှၤ လံၥ်ဒီး ပကစံးဆၢနၤ ဖဲအဆိအချ့ ဒ်တၢ်သ့အိၣ်ဒီးပှၤ အသိးန့ၣ်လီၤ.