Notic

From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National.

From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union.

From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National.


လံၥ်ရိဒၢး

နီၣ်ဂံၢ် မုၢ်နံၤ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီ ဃုထၢဖးန့ၢ်
1 2004-02-03 ကလုၥ်ဒူၣ်တဖၣ် တၢ်ကူၣ်လိၥ်တၢၣ်ပီၣ်သကိး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ၃ ၀ီတဝီ တၢ်မၤနီၣ်မၤဃါ တဖၣ် ကွၢ်သ့ဖဲအံၤ
2 2006-01-01 ဖီလ်စံၣ်, လံၥ်လဲၢ် ဒီး လံၥ်ရၤလီၤတဖၣ် ကွၢ်သ့ဖဲအံၤ
3 2007-07-20 ၆ ၀ီတဝီ တၢ်တၢၣ်ပီၣ် တဲသကိးဘၣ်ဃး တၢ်သူၣ်ထီၣ် တၢ်ဘျၢခိၣ်သ့ၣ် ပတြီၥ်လၢ ကီၢ်စဲၣ်ပတီၢ် အဂီၢ် ကွၢ်သ့ဖဲအံၤ
4 0203-02-12 ကီၢ်စၢဖှိၣ်ပူၤ ကလုၥ်ဒူၣ် ဒံၣ်မိၣ်ကရံၣ်စံၣ်ကရၢ (လီၢ်ကဝီၤသဘျ့) UNLA (LA) တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ် ၂ ဘျီတဘျီ တၢ်ကွဲးနီၣ် ကွၢ်သ့ဖဲအံၤ
5 2001-01-19 ကီၢ်စၢဖှိၣ်ပူၤ ကလုၥ်ဒူၣ် ဒံၣ်မိၣ်ကရံၣ်စံၣ်ကရၢ (လီၢ်ကဝီၤသဘျ့) UNLA (LA) တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ် တၢတဘျီတၢ်ကွဲးနီၣ် ကွၢ်သ့ဖဲအံၤ