Notic

From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National.

From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union.

From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National.


မံၤဒံၤယၤ

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ

တၢ်ကစီၣ်ဟဲသီတဖၣ်

KNU statement regarding Naw Ohn Hla Issue (Burmese Version)

Karen Version will come soon

ဃုဖးအါထီၣ်
အံၤယၤဝ့ၤတံၤ တၢ်ကစီၣ်သန့ ထံၣ်လိၥ်သံကွၢ်ဒီး ပဒိၣ်စီၤတၢ်ဒိၣ်မူ ဘၣ်ဃးတကီၢ်ခါ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်အိၣ်သး အတၢ်ကီတၢ်ခဲဒီး တၢ်တၤတၢ်တဖၣ်

ဃုဖးအါထီၣ်
တၢ်ထံၣ်လိၥ်သံကွၢ်ဒီး ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ် ပဒိၣ်စီၤတၢ်ဒိၣ်မူ (Burmese version)

ဃုဖးအါထီၣ်