Notic

From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National.

From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union.

From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National.


မံၤဒံၤယၤ

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ

တၢ်ကစီၣ်ဟဲသီတဖၣ်

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ခီကရဲး ၁၆ ဘျီတဘျီ ဝံၤအလီၢ်ခံ လီၢ်ခၢၣ်သး ထီဘိကမံးတံၥ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ၃ ၀ီတဝီ

ခီကရဲး ၁၆ ဘျီတဘျီဝံၤ အလီၢ်ခံ ခ့ၣ်အဲ

ဃုဖးအါထီၣ်
တၢ်ထံၣ်လိၥ်သံကွၢ်ဒီး ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ် ပဒိၣ်စီၤတၢ်ဒိၣ်မူ ဘၣ်ဃးတၢ်ကဒုးအိၣ်ထီၣ် PPCM အဂ့ၢ်

No Karen Version, Please see Burmese Version: 

ဃုဖးအါထီၣ်
တၢ်ဆဲးကျိးဆဲးကျၢ ကဂ့ၤထီၣ်ဒီး ကကဲဘျုးလၢ တၢ်သူၣ်ထီၣ် ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ တၢ်မုၥ်တၢ်ခုၣ်အဂီၢ် တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤမၤဝဲ တၢ်မၤလိတခါ ဖဲမဲးဝါကျိ

ဃုဖးအါထီၣ်