Notic

From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National.

From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union.

From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National.


တၢ်မုၥ်တၢ်ခုၣ်

NCA Implementation
  •    21 AUG , 2019
  •   Admin
  •   NCA Implementation

PPST (4/2019) တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်

တနံၤအံၤ လါအီကၢး ၂၁ သီ၂၀၁၉ နံၣ် (PPST)  မၤဝဲတၢ်ထံၣ်လိၥ်အိၣ်သကိး (၀၄/၂၀၁၉) တကတီၢ် ဖဲကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်, ဝ့ၢ်ကံၣ်မဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်ထံၣ်လိၥ်တဘျီအံၤ ကယံၥ်ဝဲ ၄ သီ (၂၁ တုၤ ၂၄) န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ထံၣ်လိၥ်အိၣ်သကိးတဘျီအံၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ခိၣ်နၢ်လၢအလဲၤထီၣ်တဖၣ် မ့ၢ်ဝဲ ပဒိၣ်စီၤကွဲၤထူဝ့ (ကရၢ်ခိၣ်-၂). ပဒိၣ်စီၤတၢ်ဒိၣ်မူ (နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ်), ပဒိၣ်မါည့မီၣ် (လီၢ်ခၢၣ်သး ပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံၥ်), ပဒိၣ်စီၤဆၢဂ့ၤ (လီၢ်ခၢၣ်သးထီဘိကမံးတံၥ်), ပဒိၣ်စီၤတီနံ (လီၢ်ခၢၣ်သးထီဘိကမံးတံၥ်) ဒီး ပဒိၣ်စီၤအဲၣ်ကလုၥ်စ့ (လီၢ်ခၢၣ်သးထီဘိကမံးတံၥ်) တဖၣ်လဲၤထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.Image may contain: 1 person, indoor