Notic

From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National.

From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union.

From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National.


မံၤဒံၤယၤ

 •    23 JUL , 2019
 •    Admin
 •   News
ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ခီကရဲး ၁၆ ဘျီတဘျီ ဝံၤအလီၢ်ခံ လီၢ်ခၢၣ်သး ထီဘိကမံးတံၥ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ၃ ၀ီတဝီ
ဃုဖးအါထီၣ်
 •    22 MAY , 2019
 •    Admin
 •   News
တၢ်ထံၣ်လိၥ်သံကွၢ်ဒီး ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ် ပဒိၣ်စီၤတၢ်ဒိၣ်မူ ဘၣ်ဃးတၢ်ကဒုးအိၣ်ထီၣ် PPCM အဂ့ၢ်
ဃုဖးအါထီၣ်
 •    26 MAR , 2019
 •    Admin
 •   News
တၢ်ဆဲးကျိးဆဲးကျၢ ကဂ့ၤထီၣ်ဒီး ကကဲဘျုးလၢ တၢ်သူၣ်ထီၣ် ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ တၢ်မုၥ်တၢ်ခုၣ်အဂီၢ် တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤမၤဝဲ တၢ်မၤလိတခါ ဖဲမဲးဝါကျိ
ဃုဖးအါထီၣ်
 •    20 MAR , 2019
 •    Admin
 •   News
ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဝီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ်ရဲၣ်ကျဲၤမၤဝဲ ဂံၢ်ခီၣ်ထံး ထံရူၢ်ကီၢ်သဲး တၢ်မၤလိတခါလၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ်
ဃုဖးအါထီၣ်
 •    08 MAR , 2019
 •    Admin
 •   News
တၢ်မၤလၤကပီၤ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် ပိၥ်မုၣ်မုၢ်နံၤ ပှဲၤထီၣ် ၁၀၈ ၀ီတဝီ
ဃုဖးအါထီၣ်
 •    07 MAR , 2019
 •    Admin
 •   News
ကီၢ်ပယီၤ ပိၥ်မုၣ်ခၢၣ်စး နီၢ်ကညီဖီ ဒိးန့ၢ်ဘၣ် ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် ပိၥ်မုၣ်ဒူဃိၤ International Women of Courage Award ခိၣ်ဖး ဖဲ ၂၀၁၉ နံၣ်
ဃုဖးအါထီၣ်
 •    06 MAR , 2019
 •    Admin
 •   News
ဒီကထၢၣ် စ့ၤသံၤယၤမီၣ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲ၂၀၁၈ N-Peace Champion of Burma/Myanmar ခိၣ်ဖး
ဃုဖးအါထီၣ်
 •    31 JAN , 2019
 •    Admin
 •   News
၇၀ ၀ီတဝီ ကညီတၢ်ပၢၢ်ဆၢမုၢ်နံၤ
ဃုဖးအါထီၣ်
 •    19 JAN , 2019
 •    Admin
 •   News
ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကရၢခိၣ် (၂) ပဒိၣ်စီၤကွဲၤထူဝ့ လဲၤထီၣ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးဘၣ်ဃး တၢ်မုၥ်တၢ်ခုၣ် တၢ်လဲၤကျဲ ဒီး တၢ်တၤတၢ်တဖၣ် တၢ်တဲသကိးအမူးလၢ Peace Leadership & Research Institute – PLRI ရဲၣ်ကျဲၤမၤဝဲ
ဃုဖးအါထီၣ်
 •    13 JAN , 2019
 •    Admin
 •   News
တၢ်ထံၣ်လိၥ်သံကွၢ်ဒီး ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ် ပဒိၣ်စီၤတၢ်ဒိၣ်မူ ဘၣ်ဃးဒီး ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကစးထီၣ်က့ၤ တၢ်ပၣ်ဃုၥ်ပၣ်ဂီၢ်လၢ တၢ်ထံၣ်လိၥ်တၢၣ်ပီၣ်သကိးအမူး ဖိးသဲစး ကသ့အဂီၢ် တၢ်အိၣ်သးတဖၣ်
ဃုဖးအါထီၣ်
 •    10 AUG , 2018
 •    Admin
 •   News
ကညီသးစၢ်ကရၢ အလံၣ်ဟ့ၣ်ယုၢ်ဆူ ကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤ ပှဲၤထီၣ် ၆၉ ၀ီတဝီ
ဃုဖးအါထီၣ်