Notic

From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National.

From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union.

From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National.


မံၤဒံၤယၤ

  •    21 OCT , 2019
  •   Admin
  •   News

ကညီဝါသးစၢ်ကရၢ တီခိၣ်ရိၣ်မဲဒီး မၤဝဲ (၄) လါတဘျီ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တကတီၢ်ဃီ မၤဃုၥ်ဒီး တၢ်ထံၣ်လိၥ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

ကညီဝါသးစၢ်ကရၢ တီခိၣ်ရိၣ်မဲဒီး မၤဝဲ (၄) လါတဘျီ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တကတီၢ်ဃီ မၤဃုၥ်ဒီး တၢ်ထံၣ်လိၥ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၅-၁၇ သီ, ၂၀၁၉ နံၣ်

ဖဲ လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၅ တုၤ ၁၇ သီ ၂၀၁၉ နံၣ်အဆၢကတီၢ် ကညီဝါသးစၢ်တဖၣ် တီခိၣ်ရိၣ်မဲဒီး မၤဝဲ (၄) လါတဘျီ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တကတီၢ်ဃီ မၤဃုၥ်ဝဲဒီး တၢ်ကူၣ်လိၥ် တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ တၢ်မၤအီၤလၢ (၃) သီ အတီၢ်ပူၤ ဖဲ ပလီကီၢ်ဆၣ်, တီၤကၠၣ် သဝီန့ၣ်လီၤ.

ဖဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဘျီဝဲအံၤ ကညီကလုၥ် သူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်တဖၣ်, လီၢ်ကဝီၤခိၣ်နၢ်တဖၣ်, ကညီပိၥ်မုၣ်ကရၢ (KNU) ကရၢခိၣ် နီၢ်အိလး, လီၢ်ခၢၣ်သး ကညီသးစၢ်ကရၢ (KYO) ခိၣ်နၢ်ခၢၣ်စးတဖၣ်, ကညီသးစၢ် ပှၥ်ဘျးစဲ (KYN) ခိၣ်နၢ်ခၢၣ်စးတဖၣ်, (YC) ခိၣ်နၢ်ခၢၣ်စး တဖၣ်, ကီၢ်သူလ့ၤ ဖဲၣ်ဒရၢၣ်ဂ့ၢ်ဝီ သရၣ်တဖၣ်, ကညီသးစၢ် တၢ်မၤလဲၤထီၣ်လဲၤထီ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲး ကံၢ်စီသရၣ် သရၣ်မုၣ် တဖၣ် ဃုၥ်ဒီး ကညီဝါသးစၢ် ခၢၣ်စးတဖၣ် ဒီး လီၢ်ကဝီၤ ကမျၢၢ်တဖၣ် ခဲလၢၥ်ဟဲထီၣ်ဝဲ (၆၀) ဂၤန့ၣ်လီၤ.


ဒ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအသိး တၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤ တၢ်ဖံးတၢ်မၤ တၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီတဖၣ်, တၢ်ပၥ်လီၤခါဆူညါ တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ် ဒီး တကီၢ်ခါထံရူၢ်ကီၢ်သဲး တၢ်အိၣ်သးတဖၣ် တၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးအီၤ န့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ ဒ်အမ့ၢ် ဖဲၣ်ဒရၢၣ်ဂ့ၢ်ဝီ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ပၥ်သးတဖၣ်, တကီၢ်ခါ တၢ်မုၥ်တၢ်ခုၣ် တၢ်လဲၤကျဲ ဒီး ကညီသးစၢ်ကရၢ် ဒီး ကညီသးစၢ် ပှၥ်ဘျးစဲ ကရၢတဖၣ် အဂ့ၢ်အကျိၤ စ့ၢ်ကီး တၢ်တၢၣ်ပီၣ် ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤအီၤ စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.

ၢ်ဂီၤ-အဲၣ်ထံကီၢ်