Notic

From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National.

From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union.

From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National.


မံၤဒံၤယၤ

  •    27 SEP , 2019
  •   Admin
  •   News

ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ရိၣ်ဖှိၣ်ဃူဖိး ဒီး တၢ်မုၥ်တၢ်ခုၣ်ကမံးတံၥ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်

မုၢ်နံၤ ၂၇ သီ လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၀၁၉ နံၣ်

ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ရိၢ်ဖှိၣ်ဃူဖိး ဒီး တၢ်မုၥ်တၢ်ခုၣ်ကမံးတံၥ် မၤဝဲ တၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤ တၢ်ဖံးတၢ်မၤ ဒီး တၢ်ကပၥ်လီၤ တၢ်ကူၣ်ကျဲၤခိၣ်သ့ၣ်အဂီၢ် တၢ်ထံၣ်လိၥ်တၢၣ်ပီၣ် တဲသကိး တကတီၢ်ဖဲ ကညီကီၢ်စဲၣ်, ဝ့ၢ်ဖၣ်အၣ်, တီၤဝ့ၣ်ယၤတရၤဟိၤတဲၤ, ဖဲမုၢ်နံၤ ၂၄ သီတုၤ ၂၆ သီ လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၀၁၉ နံၣ်န့ၣ်လီၤ. 

ကမံးတံၥ် အတၢ်ပညိၣ်တဖၣ်

၁. ဒ်သိး ကညီဒီတကလုၥ် ကအိၣ်ဃူအိၣ်ဖိးအဂီၢ်

၂. ကညီဖိတဖၣ် ကပၣ်ဃုၥ်ပၣ်ဂီၢ်လၢ တၢ်မုၥ်တၢ်ခုၣ်အကျဲ ဃူဃူဖိးဖိးအဂီၢ်

၃. ဒ်သိး ကကၢၤဃၥ် ဒီး မၤလဲၤထီၣ်လဲၤထီ ကညီဒီတလုၥ် အလုၢ်အလၢ် ထူသနူအဂီၢ်

၄. ဒ်သိး ကမၤလဲၤထီၣ်လဲၤထီ ကညီဖိ အတၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ အဂီၢ်

ပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤတဖၣ်

၁. သီခါ အရှ့ၤစၤနၤ၀ၤရၣ်

၂. သရၣ်ဒိၣ် စီၤရီဘၢၣ်ထွ့

၃. ပဒိၣ်မါည့မီၣ်

၄. သီခါ အူအၤရံၣ်ရံၤဝံၣ်သၣ်

၅. သီခါ အူတံၣ်ခၤဘၤနၣ်

ပှၤလၢအဟဲထီၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ် မ့ၢ်ဝဲ

၁. တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ ခိၣ်နၢ်တဖၣ်

၂. ကညီ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲး ပၣ်တံၣ်တဖၣ်

၃. ကညီ ဖီၣ်စုကဝဲၤကရၢ တဖၣ်

၄. လီၢ်ကဝီၤအါတီၤ ကညီတၢ်ကရၢကရိ တဖၣ်

၅. ကီၢ်စၢ ကညီတၢ်ကရၢကရိ တဖၣ်

၆. ပှၤမၤစၢၤတၢ် တဖၣ်