Notic

From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National.

From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union.

From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National.


မံၤဒံၤယၤ

  •    19 JAN , 2019
  •   Admin
  •   News

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကရၢခိၣ် (၂) ပဒိၣ်စီၤကွဲၤထူဝ့ လဲၤထီၣ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးဘၣ်ဃး တၢ်မုၥ်တၢ်ခုၣ် တၢ်လဲၤကျဲ ဒီး တၢ်တၤတၢ်တဖၣ် တၢ်တဲသကိးအမူးလၢ Peace Leadership & Research Institute – PLRI ရဲၣ်ကျဲၤမၤဝဲ

ဖဲလါ ယနူၤအါရံၤ ၁၉သီ၂၀၁၉နံၣ် သပၠ့ၣ်တၢ် ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ကရၢ်(Thabyay Education Foundation) အဖီလၥ်လၢအမ့ၢ် (Peace Leadership & Research Institute) တီခိၣ်ရိၣ်မဲဝဲ တၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးအမူးတမူး န့ၣ်လီၤ. တၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးအမူးအံၤ တၢ် တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးဘၣ်ဃး တၢ်ဂ့ၢ်လၢ အမ့ၢ်ဝဲကီၢ် ပယီၤအပူၤတၢ်ဂဲၤလိၥ်လၢတၢ်မုၥ်တၢ်ခုၣ်အကတီၢ် တၢ်တၤတၢ်တဖၣ်ဒီး ကျဲလဲၤသ့ဆူညါတဖၣ် (Myanmar Peace Process: Its Challenges and Possible Way Forward) န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ် တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးတဘျီအံၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကရၢခိၣ်(၂) ပဒိၣ် စီၤကွဲၤထူဝ့လဲၤထီၣ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.
ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢ်ဖှိၣ်ကရၢအံၤ မ့ၢ်ကရၢတဖုလၢအဂဲၤလိၥ်သပှၢ်ပှၢ်လၢကီၢ်ပယီၤတၢ်မုၥ်တၢ်ခုၣ်ကအိၣ်ထီၣ်အဂီၢ် ဒ်န့ၣ်အသိး လၢထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ် တၢ်ပတုၥ်တၢ်ခး (NCA) ကအိၣ်ထီၣ်အဂီၢ်စ့ၢ်ကီး ဂုၥ်ကျဲးစၢးဝဲဒၣ်သပှၢ်ပှၢ် န့ၣ်လီၤ.အဂ့ၢ်န့ၣ် ပဒိၣ်စီၤကွဲၤထူဝ့စံးဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.
ဘၣ်ဃးဒီးကီၢ်ပယီၤပူၤတၢ်သူၣ်ထီၣ်တၢ်မုၥ်တၢ်ခုၣ်တၢ်ဂဲၤလိၥ်အံၤတၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ဝဲဒၣ်အါမးန့ၣ်လီၤ. တကးဒံးဘၣ် ဒ်ပမုၢ်လၢ်လၢ ပကသူၣ်ထီၣ် ပထံပကီၢ်အံၤလၢအမ့ၢ်ဒံၣ်မိၣ်ကရံၣ်စံၣ်ဒီး ဖဲၣ်ဒ ရၢၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်ကန့ၢ်အဂီၢ် ပဃုထၢလဲၤအီၤလၢ NCA အကျဲဘၣ် ဆၣ်ဖဲတၢ်မၤဖျါထီၣ် (NCA) လံၥ်ဃံးဃၥ်ပူၤ တၢ်တူၢ်လိၥ်ဘၣ်သးတဖၣ်အ ဆၢကတီၢ်ခိၣ်နၢ်ဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် မၤဖျါထီၣ်ဝဲ ဒ်အတၢ်နၢၢ်ပၢၢ်အိၣ်အသိးအဃိ ဒ်သိးပမုၢ်လၢ် လၢ ပကသူၣ်ထီၣ်ဒံၣ်မိၣ်ကရံၣ်စံၣ်ဖဲၣ်ဒရၢၣ် အဂီၢ် တၢ်ဂဲၤလိၥ်အံၤကတၥ်ထီသးအဖီခိၣ်တ ကးဒံးဖျါလီၤဂၥ်လၢ တၢ်တလူၤပိၥ်ထွဲတၢ်အၢၣ် လီၤအီလီၤတဖၣ်ဘၣ်အဃိ တၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ် အါထီၣ်ဒိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.အဂ့ၢ်န့ၣ်ပဒိၣ်စီၤကွဲၤထူဝ့စံးဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.
မ့မ့ၢ် ပဝဲခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ အံၤ ဒ်သိးတၢ်ဂဲၤလိၥ်လၢထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ တၢ်မုၥ် တၢ်ခုၣ်အံၤအကျဲကလိၤက့ၤအဂီၢ် ပဂုၥ်ကျဲးစၢး မၤလိၤထီၣ်က့ၤအီၤန့ၣ်လီၤ.ကတီၢ်ခဲအံၤ ပဝဲ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် မ့တပၣ်ဃုၥ်လၢ တၢ်တဲသကိး ထံ ရူၢ်ကီၢ်သဲးဖိသဲစးအစီၤနီၢ်ခိၣ်ဘၣ်သနၣ်က့ တမ့ၢ် လၢ ပတလူၤပိၥ်ထွဲဒီး တကနၣ်ဃုၥ်လၢၤ (NCA) ဘၣ်န့ၣ်ဘၣ်. ဒ်သိး တၢ်မၤဖျါထီၣ် (NCA) အမိၢ် လံၤမိၢ်ပှၢ်အံၤ ကဘၣ်လီၢ်ဘၣ်စး ဒ်တၢ်အၢၣ်လီၤ တူၢ်လိၥ်ဃၥ်အသိးကသ့အဂီၢ် ပဝဲခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကဂုၥ်ကျဲးစၢးတဲသကိးတၢ်လၢ တၢ်တဲသကိးသ ဘျ့ (Informal Way) န့ၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် အဝဲစံး အါထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.
ဖဲခိၣ်နၢ်ခၢၣ်စးလၢ အဟဲထီၣ်တၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသ ကိးတဖၣ် တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး ဘၣ်ဃးကီၢ်ပယီၤ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအဂ့ၢ်အဆၢကတီၢ် ပဒိၣ်စီၤကွဲၤထူဝ့ စ့ၢ်ကီး"ဒ်သိးပကသူၣ်ထီၣ်က့ၤပထံပကီၢ်အံၤ ဆူဒံၣ်မိၣ်ကရံၣ်စံၣ်ဒီးဖဲၣ်ဒရၢၣ် ကီၢ်စၢဖှိၣ် ထံကီၢ် လၢအအိၣ်လၢအိၣ်ပှဲၤဒီးတၢ်သဘျ့ ”တၢ်တုၤသိး ထဲသိး” သဲစးတၢ်တုၤသိးထဲသိးတၢ်(၃)ခါအံၤ က အိၣ်အဂီၢ် ပကဘၣ်ဂုၥ်ကျဲးစၢးမၤသကိး တၢ်ဃူ ဃူဒ်န့ၣ်အသိး တဂၤဒီးတဂၤတၢ်နၢ်ပၢၢ်လိၥ်သး” တၢ်နၥ်န့ၢ်လိၥ်သးစ့ၢ်ကီးလိၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်သိး တၢ်နၥ်န့ၢ်လိၥ်သးကအိၣ်အဂီၢ် ပကဘၣ်ဂုၥ်ကျဲး စၢးအါထီၣ်ဒံးန့ၣ်လီၤ.ပမ့ၢ်တဲကျၢၢ်တံၢ်အီၤန့ၣ် တကီၢ်ခါကီၢ်ပယီၤအထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအံၤ တၢ်က ဘၣ်ဆီတလဲမၤဂ့ၤထီၣ်က့ၤအီၤ အိၣ်ဒံးအါမးန့ၣ် လီၤ.လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ပှၤသ့ပှၤဘၣ်လၢအအဲၣ်ဒိး တီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ်တဖၣ် ”ပှၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့တဖၣ် ဒီးသးစၢ်တဖၣ် ကပၣ်ဃုၥ်ပၣ်ဂီၢ်လၢတၢ်ဂဲၤလိၥ် အံၤအဂီၢ်န့ၣ် အရ့ဒိၣ်ဝဲဒၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် "ပဒိၣ် စီၤကွဲၤထူဝ့တဲအါထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ကၠိဖိမုၣ်ခွါလၢအမၤလိတၢ်လၢကၠိအံၤတဖၣ် အ တၢ်ဂုၥ်ကျဲးစၢး ”အတၢ်ဃုသ့ၣ်ညါတဖၣ် ပတူၢ် လိၥ်ပၥ်ပနီၣ်အီၤဒီး ကၠိဖိမုၣ်ခွါလၢအဖျိထီၣ်ကၠိ အံၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီးယနၥ်သပှၢ်တၢၢ် လၢကကဲထီၣ် တၢ်ဘျူးတၢ်ဖှိၣ်လၢတၢ်ဘှါလီၤက့ၤ ကီၢ်ပယီၤ ကလုၥ်ဂ့ၢ်ဝီတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်” ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ တၢ်ဒုးတၢ်ယၤတဖၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲအကလုၥ် ကလုၥ်တဖၣ်လီၤန့ၣ် အဝဲစံးအါထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ် လီၤ.
တၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးတဘျီအံၤ (PLRI) ကၠိဖိ မုၣ်ခွါတဖၣ်” ကရၢသဘျ့ခိၣ်နၢ်ခၢၣ်စးတဖၣ်ဒီး ပှၤလၢအသးစဲထံဂ့ၢ်ကီၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ် ဟဲထီၣ်ပၣ်ဃုၥ်ပၣ်ဂီၢ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.