Notic

From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National.

From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union.

From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National.


မံၤဒံၤယၤ

  •    26 MAR , 2019
  •   Admin
  •   News

တၢ်ဆဲးကျိးဆဲးကျၢ ကဂ့ၤထီၣ်ဒီး ကကဲဘျုးလၢ တၢ်သူၣ်ထီၣ် ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ တၢ်မုၥ်တၢ်ခုၣ်အဂီၢ် တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤမၤဝဲ တၢ်မၤလိတခါ ဖဲမဲးဝါကျိ

ဖဲတၢ်ဂဲၤလိၥ်လၢ ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤတၢ်မုၥ်တၢ်ခုၣ်အကတီၢ် တၢ်ကစီၣ်လၢအမ့ၢ် အတီသ့ၣ် တဖၣ် ကရၤလီၤအသးချုး ဆၢချုးကတီၢ်အဂီၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ တၢ်ကရၢကရိဒီး တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤဝဲၤကျိၤလီၢ်ခၢၣ်သး တီခိၣ်ရိၣ်မဲဒီးရဲၣ်ကျဲၤမၤဝဲ တၢ် ကစီၣ်ဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ တၢ်မၤလိတကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိအံၤတၢ်မၤ အီၤလၢ ၄ သီအတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ.

ဖဲတၢ်ဂဲၤလိၥ်လၢ တၢ်သူၣ်ထီၣ်က့ၤထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ တၢ်မုၥ်တၢ်ခုၣ်အကတီၢ် ခိၣ်နၢ်လၢ အဂဲၤလိၥ်တၢ်လၢ တၢ်ဖီခိၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ကြၢးသ့ၣ်ညါဝဲလီၢ်ကဝီၤ ကမျၢၢ်လၢတၢ်ဖီလၥ် တဖၣ် အတၢ်မိၢ်န့ၢ်သးလီန့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိးလီၢ်ကဝီၤ ကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ခိၣ်နၢ် ဘၣ်မူဘၣ်ဒါလၢတၢ်ဖီလၥ်သ့ၣ်တဖၣ် စ့ၢ်ကီးကြၢးသ့ၣ်ညါဝဲ ခိၣ်နၢ်လၢတၢ်ဖီခိၣ်သ့ၣ်တ ဖၣ် အတၢ်ဖံးတၢ်မၤစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ဒ်သိးတၢ်ကစီၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ခိၣ်နၢ် လၢတၢ်ဖီခိၣ်ဒီး ကမျၢၢ်လၢ တၢ်ဖီလၥ်သ့ၣ်တဖၣ် ကသ့ၣ်ညါဘၣ်လိၥ် အတၢ်ကစီၣ်ချုး ဆၢချုးကတီၢ်အဂီၢ် ပပညိၣ်ဒီးရဲၣ်ကျဲၤမၤဝဲတၢ်မၤလိ တခါအံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သရၣ်မုၣ် နီၢ်အဲၣ်ထူဟဲ (ပှၤလၢအတီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ်သိၣ်လိ)စံးဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကစီၣ်သ့ၣ်တဖၣ် တၢ်မ့ၢ်ဆှၢခီဖျိအီၤ ချုးဆၢချုးကတီၢ်န့ၣ် ကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်
ကသ့ၣ်ညါအါထီၣ် ဘၣ်ဃးတၢ်ဂဲၤလိၥ်တၢ်မုၥ်တၢ်ခုၣ်အတၢ်လဲၤကျဲဒီး အဝဲသ့ၣ်မ့ၢ် သ့ၣ်ညါဝဲဒီးကဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤအါထီၣ်စ့ၢ်ကီး လၢတၢ်ဂဲၤလိၥ် တၢ်မုၣ်တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤကျဲ အံၤစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်ဆီၣ်ထွဲပတၢ်ဂဲၤလိၥ်ဒီး တၢ်လၢပမိၢ် န့ၢ်သးလီန့ၣ် ပလဲၤအီၤကတုၤထီၣ်ချ့သဒံး န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ဒ်သိးတၢ်ကစီၣ် သ့ၣ်တဖၣ် ရၤလီၤသးကချုးဆၢချုးကတီၢ်အဂီၢ် ပရဲၣ်ကျဲၤဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်မၤလိတခါ အံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် အဝဲစံးအါထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကစီၣ်လၢ ပကွဲးအီၤသ့ၣ်တဖၣ် ဒ်သိး အကမူၤကမၣ်သုတအိၣ်တဂ့ၤဒီး ကလဲၤသး ဘၣ် ဂ့ၢ်ဘၣ်ဝီအဂီၢ် တၢ်ကဘၣ်ကွဲးအီၤ အကျိၤအကျဲဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် ယသ့ၣ်ညါအါ ထီၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ပှၤထီၣ်တၢ်မၤလိဖိ စီၤပံၤယဲၤစၤကၠီၣ်နံၣ် (ကညီဆူၣ်ချ့မၤစၢ်ၤ ဝဲၤကျိၤတၢ်တိၥ်ကျဲၤမူဒါခိၣ်) စံးဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤလိတခါအံၤ အဘျုးအဖှိၣ်အိၣ်လၢယဂီၢ်တကးဘၣ် လၢပတၢ်ကရၢကရိအဂီၢ်စ့ၢ် ကီး အဘျုးအဖှိၣ်အိၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. အဃိတၢ်လၢ ပမၤလိဘၣ်ဖဲအံၤသ့ၣ်တဖၣ် ယနၥ်သ ပှၢ်တၢၢ်လၢပက့ၤသူက့ၤအီၤ လၢပတၢ်ဖံးတၢ်မၤပူၤ ကသ့လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ်အဝဲစံးအါထီၣ်ဝဲ န့ၣ်လီၤ.

ဖဲပမၤတၢ်လၢတၢ်ဆဲးကျိးဒီး တၢ်ရၤလီၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဆၢကတီၢ် တၢ်လၢအရ့ဒိၣ် တ ခါန့ၣ် မ့ၢ်ဝဲတၢ်တဘၣ်ကွၢ်မဲၥ်တၢ်ဘၣ် (တဘၣ်အိၣ်ဃူပှၤနီတဂၤဘၣ်) န့ၣ်လီၤ. က ဘၣ်အိၣ်ဆၢထၢၣ် ဒ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအသိး တဘၣ်ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်လၢ အဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ဘၣ်ဒီး တၢ်တဘၣ်ရၤလီၤသနူလၢ အကကွဲန့ၢ်လွဲန့ၢ်ပှၤသ့ၣ် တဖၣ် တဂ့ၤန့ၣ် သရၣ်မုၣ်နီၣ်အဲၣ်ထူဟဲ မၥ်လိၥ်ပှၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

 တၢ်မၤလိတဘျီအံၤ တၢ်စးထီၣ်မၤအီၤဖဲ လါမး ၂၃ သီတုၤ၂၆သီန့ၣ်လီၤ. ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်ရ့ၣ်()ဘ့ၣ် ဆှၢထီၣ်အခၢၣ်စးဒီး ပှၤထီၣ်တၢ်မၤလိဖိခဲ လၢၥ် အိၣ်ဝဲ ၁၄ ဂၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်မၤလိအံၤအဆၢကတီၢ် တၢ်သိၣ်လိဘၣ်ဃးတၢ်ဂဲၤ လိၥ်လၢ တၢ်မုၥ်တၢ်ခုၣ်အဂ့ၢ်အကျိၤ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ကွဲးတၢ်ကစီၣ် တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်ဒီး တၢ်ဆဲးကျိးဆဲးကျၢဒီး ကမျၢၢ်တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်တဖၣ်တၢ်သိၣ်လိအီၤန့ၣ်လီၤ.