Notic

From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National.

From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union.

From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National.


News & Media

KNU

Most Recent News

KNU statement regarding Naw Ohn Hla Issue (Burmese Version)

Karen Version will come soon

Read More
အံၤယၤဝ့ၤတံၤ တၢ်ကစီၣ်သန့ ထံၣ်လိၥ်သံကွၢ်ဒီး ပဒိၣ်စီၤတၢ်ဒိၣ်မူ ဘၣ်ဃးတကီၢ်ခါ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်အိၣ်သး အတၢ်ကီတၢ်ခဲဒီး တၢ်တၤတၢ်တဖၣ်

Read More
တၢ်ထံၣ်လိၥ်သံကွၢ်ဒီး ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ် ပဒိၣ်စီၤတၢ်ဒိၣ်မူ (Burmese version)

Read More