Notic

From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National.

From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union.

From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National.


မံၤဒံၤယၤ

 •    16 SEP , 2019
 •    Admin
 •   News
KNU statement regarding Naw Ohn Hla Issue (Burmese Version)
ဃုဖးအါထီၣ်
 •    13 SEP , 2019
 •    Admin
 •   News
အံၤယၤဝ့ၤတံၤ တၢ်ကစီၣ်သန့ ထံၣ်လိၥ်သံကွၢ်ဒီး ပဒိၣ်စီၤတၢ်ဒိၣ်မူ ဘၣ်ဃးတကီၢ်ခါ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်အိၣ်သး အတၢ်ကီတၢ်ခဲဒီး တၢ်တၤတၢ်တဖၣ်
ဃုဖးအါထီၣ်
 •    23 AUG , 2019
 •    Admin
 •   News
တၢ်ထံၣ်လိၥ်သံကွၢ်ဒီး ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ် ပဒိၣ်စီၤတၢ်ဒိၣ်မူ (Burmese version)
ဃုဖးအါထီၣ်
 •    20 AUG , 2019
 •    Admin
 •   News
ပဒိၣ် ကီၢ်ကစၢ်စီၤအီၣ်ဝ့ရွ့ၣ် လဲၤပူၤကွံၥ်
ဃုဖးအါထီၣ်
 •    15 AUG , 2019
 •    Admin
 •   News
ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ အလံၥ်ဟ့ၣ်ယုၢ်ဆူ ကညီလါခူးကံၢ်စုအမူး
ဃုဖးအါထီၣ်
 •    14 AUG , 2019
 •    Admin
 •   News
ကညီပိၥ်မုၣ်ကရၢ အလံၥ်ဆၢဂ့ၤဆၢဝါဆူ ကညီဖိခဲလၢၥ် ဖဲလါခူးကံၢ်စု အမုၢ်နံၤ
ဃုဖးအါထီၣ်
 •    11 AUG , 2019
 •    Admin
 •   News
ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ အလံၥ်ဒုးသ့ၣ်ညါဆူ ကညီဖိတဖၣ် ဘၣ်ဃးကညီဒီကလုၥ်မၤထူရၤမုၢ်နံၤ တၢ်ကမၤလၤကပီၤအဂီၢ်
ဃုဖးအါထီၣ်
 •    10 AUG , 2019
 •    Admin
 •   News
KNU Pamphlet for 69th Karen National Martyrs Day (Burmese Version)
ဃုဖးအါထီၣ်
 •    10 AUG , 2019
 •    Admin
 •   News
ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲး သုးမုၢ်ဒိၣ် အလံၥ်ဟ့ၣ်ယူၢ်ဆူ ကညီဒီကလုၥ် မၤထူရၤမုၢ်နံၤ ပှဲၤထီၣ် ၆၉ ၀ီတဝီ
ဃုဖးအါထီၣ်
 •    10 AUG , 2019
 •    Admin
 •   News
ကညီပိၥ်မုၣ်ကရၢ အလံၣ်ဟ့ၣ်ယုၢ်ဆူ ကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤ ပှဲၤထီၣ် ၆၉ ၀ီတဝီ
ဃုဖးအါထီၣ်
 •    09 AUG , 2019
 •    Admin
 •   News
Statement of 3rd KNU CSC meeting
ဃုဖးအါထီၣ်