Notic

From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National.

From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union.

From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National.


မံၤဒံၤယၤ

 •    03 NOV , 2019
 •    Admin
 •   News
သးစၢ် တၢ်ပၥ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ် ဒီး တၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤ တၢ်မုၥ်တၢ်ခုၣ် တၢ်လဲၤကျဲ
ဃုဖးအါထီၣ်
 •    26 OCT , 2019
 •    Admin
 •   News
မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် အလံၥ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ ဘၣ်ထွဲ လူၤသီကီၢ်ဆၣ် လီၢ်ကဝီၤကမျၢၢ် အတၢ်ဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ် အတၢ်ဘၣ်သးအဂ့ၢ်
ဃုဖးအါထီၣ်
 •    23 OCT , 2019
 •    Admin
 •   News
KNU (Dooplayar district) and NMSP Joint Statment
ဃုဖးအါထီၣ်
 •    21 OCT , 2019
 •    Admin
 •   News
ကညီဝါသးစၢ်ကရၢ တီခိၣ်ရိၣ်မဲဒီး မၤဝဲ (၄) လါတဘျီ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တကတီၢ်ဃီ မၤဃုၥ်ဒီး တၢ်ထံၣ်လိၥ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ
ဃုဖးအါထီၣ်
 •    04 OCT , 2019
 •    Admin
 •   News
ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဟ့ၣ်လၤကပီၤ နီၢ်အိလး, စီၤအဲလ်ဘၢၣ်ခၠိၤ ဒီး စသ့စီၤမ့ တဖၣ် လၢအတၢ်ဂဲၤလိၥ်အဃိ
ဃုဖးအါထီၣ်
 •    03 OCT , 2019
 •    Admin
 •   News
KWU ကရၢခိၣ် ဒီး ကညီသးစၢ် 2 ဂၤ ဘၣ်တၢ်ထုးထီၣ် သမံသမိးအီၤ
ဃုဖးအါထီၣ်
 •    27 SEP , 2019
 •    Admin
 •   News
ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ရိၣ်ဖှိၣ်ဃူဖိး ဒီး တၢ်မုၥ်တၢ်ခုၣ်ကမံးတံၥ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဃုဖးအါထီၣ်
 •    27 SEP , 2019
 •    Admin
 •   News
Interview with P'doh Eh Wah (By KIC) Burmese Version
ဃုဖးအါထီၣ်
 •    27 SEP , 2019
 •    Admin
 •   News
ကီၢ်ပဒိၣ်ဝဲၤဒၢး အထံရူၢ်ကီၢ်သဲးဒီး တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢဝဲၤကျိၤမိၢ်ပှၢ် အလံၥ်နဲၣ်လီၤ လၢတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂီၢ် အဖီခိၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ အလံၥ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ
ဃုဖးအါထီၣ်
 •    20 SEP , 2019
 •    Admin
 •   News
ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ အလံၥ်ဟ့ၣ်ယုၢ်ဆူ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ် တၢ်မုၥ်တၢ်ခုၣ် မုၢ်နံၤ
ဃုဖးအါထီၣ်
 •    16 SEP , 2019
 •    Admin
 •   News
ဘၣ်ထွဲ တၢ်မၤလၤကပီၤ ကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤ ဒီး တၢ်ဖီၣ်ဝဲဒၣ် ကညီပိၥ်မုၥ်ကရၢ (KWU) ကရၢခိၣ် နီၢ်အိလး ဒီး ကညီသးစၢ် (၂) ဂၤ ဘၣ်တၢ်ဟံးထီၣ်အဝဲသ့ၣ် ဂ့ၢ်ဝီအဖီခိၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ အလံၥ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ
ဃုဖးအါထီၣ်