Notic

From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National.

From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union.

From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National.


မံၤဒံၤယၤ

နီၣ်ဂံၢ် လံၥ်ကုခိၣ် မုၢ်နံၤ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီ ဃုထၢဖးန့ၢ်
1
19-03-2019 Tha Noo Htoo Journal, August 2011 ဃုထၢဖးန့ၢ်
2
25-01-2019 Tha Noo Htoo Journal, August 2011 ဃုထၢဖးန့ၢ်
ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ

တၢ်ကစီၣ်ဟဲသီတဖၣ်

သးစၢ် တၢ်ပၥ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ် ဒီး တၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤ တၢ်မုၥ်တၢ်ခုၣ် တၢ်လဲၤကျဲ

ကီၢ်ဒီတဘ့ၣ် သးစၢ် တၢ်ပၥ

ဃုဖးအါထီၣ်
မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် အလံၥ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ ဘၣ်ထွဲ လူၤသီကီၢ်ဆၣ် လီၢ်ကဝီၤကမျၢၢ် အတၢ်ဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ် အတၢ်ဘၣ်သးအဂ့ၢ်

မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် အလံၥ်ဘိးဘၣ်ရၤလီ

ဃုဖးအါထီၣ်
KNU (Dooplayar district) and NMSP Joint Statment

KNU (Dooplayar district) and NMSP Joint Statment

ဃုဖးအါထီၣ်