Notic

From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National.

From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union.

From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National.


လံၥ်ဃံးဃၥ်

Union Accord
07 Sep 2018
16 JUL ,2018
ကီၢ်စၢဖှိၣ်တၢ်ဘၣ်သးလံၥ်ဃံးဃၥ် အဆၢဒိၣ်(၂) ဟံးန့ၢ်သ့ဖဲအံၤ ကွၢ်သ့ဖဲအံၤ
Union Accord
07 Sep 2018
29 MAY ,2017
ကီၢ်စၢဖှိၣ်တၢ်ဘၣ်သးလံၥ်ဃံးဃၥ် အဆၢဒိၣ်(၁) ဟံးန့ၢ်သ့ဖဲအံၤ ကွၢ်သ့ဖဲအံၤ
ကညီဒီကလုၥ် စၢဖှိၣ်ကရၢ

ဆဲးကျိးဒီးပှၤ

နတၢ်သံကွၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအိၣ်တမံၤမံၤလၢ နကတဲဘၣ်ပှၤဧါ. ပအဲၣ်ဒိးနၢ်ဟူ နတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. နတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ မ့ၢ်အိၣ်တမံၤမံၤဒီးပှၤတခီ ဝံသးစူၤ ဆှၢဒုးသ့ၣ်ညါပှၤ လံၥ်ဒီး ပကစံးဆၢနၤ ဖဲအဆိအချ့ ဒ်တၢ်သ့အိၣ်ဒီးပှၤ အသိးန့ၣ်လီၤ.