Notic

From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National.

From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union.

From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National.


လံၥ်ဃံးဃၥ်

Ceasefire Agreements & Other
07 Sep 2018
15 OCT ,2015
တၢ်ပတုၥ်တၢ်ခးလၢ်ကီၢ် ဒီတဘ့ၣ်တၢ်အၢ်ၣ် လီၤအီလီအလံၥ်ဃံးဃၥ် ဟံးန့ၢ်သ့ဖဲအံၤ ကွၢ်သ့ဖဲအံၤ
Ceasefire Agreements & Other
07 Sep 2018
12 FEB ,2015
တၢ်မုၥ်တၢ်ခုၣ်ဒီးဒီကလုၥ်တၢ်ဘၣ်လိၥ်ဖိးမံ ဂ့ၢ်ဝီတၢ်အၢ်ၣ်လီၤအီလီၤ၃ ဟံးန့ၢ်သ့ဖဲအံၤ ကွၢ်သ့ဖဲအံၤ
Ceasefire Agreements & Other
07 Sep 2018
04 SEP ,2012
ဒ်လံၥ်ဃံးဃၥ်အသိးခံက ပၤလၢ်ၥ်ကဘၣ်ဒိကနၢ် ဒ် တၢ်ပတုၥ်တၢ်ခးဂ့ၢ်ဝီ တၢ်သိၣ်တၢ်သီ ဟံးန့ၢ်သ့ဖဲအံၤ ကွၢ်သ့ဖဲအံၤ
Ceasefire Agreements & Other
07 Sep 2018
04 SEP ,2012
The Second time Meeting Document of KNU and Government (Union Level) ဟံးန့ၢ်သ့ဖဲအံၤ ကွၢ်သ့ဖဲအံၤ
Ceasefire Agreements & Other
07 Sep 2018
10 APR ,2012
The First time Meeting Document of KNU and Government (Pago Regional) ဟံးန့ၢ်သ့ဖဲအံၤ ကွၢ်သ့ဖဲအံၤ
Ceasefire Agreements & Other
07 Sep 2018
10 APR ,2012
Document of the Regional Meeting - 10 April, 2012 ဟံးန့ၢ်သ့ဖဲအံၤ ကွၢ်သ့ဖဲအံၤ
Ceasefire Agreements & Other
07 Sep 2018
06 APR ,2012
ကီၢ်စၢ်ဖှိၣ်အပတီၢ်တၢ်သူၣ်ထီၣ် တၢ်မုၥ်တၢ်ခုၣ် ဂီၢ် တၢ်ဘၣ်သးဆိ ဟံးန့ၢ်သ့ဖဲအံၤ ကွၢ်သ့ဖဲအံၤ
Ceasefire Agreements & Other
07 Sep 2018
06 APR ,2012
The First time Meeting Document of KNU and Government (Union Level) ဟံးန့ၢ်သ့ဖဲအံၤ ကွၢ်သ့ဖဲအံၤ
Ceasefire Agreements & Other
07 Sep 2018
12 JAN ,2012
ကီၢ်စဲၣ်ပတီၢ်တၢ်သူၣ်ထီၣ် တၢ်မုၥ်တၢ်ခုၣ်ဂီၢ် တၢ်ဘၣ်သးဆိ ဟံးန့ၢ်သ့ဖဲအံၤ ကွၢ်သ့ဖဲအံၤ
Ceasefire Agreements & Other
07 Sep 2018
12 FEB ,2005
တၢ်ဆၢ်တဲၥ်ဘၣ်သးတဖၣ် လၢ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးသနူးလၢ်တၢ်ကသူၣ် ထီၣ်ဖဲၣ်ဒရဲၣ်ကီၢ်စၢ်ဖှိၣ် အဂီၢ်တၢ်ထံၣ်လိၥ်တၢ်ၣ်ပီၣ်တဲသကိး ဟံးန့ၢ်သ့ဖဲအံၤ ကွၢ်သ့ဖဲအံၤ
Ceasefire Agreements & Other
07 Sep 2018
12 FEB ,2005
တၢ်မၤနီၣ်လၢ်တၢ်ဆဲးလီၤစုမုၢ်ကျၢ်ၢ လၢ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးသနူ(၈)ထံၣ် လၢ်တၢ်ကသူၣ်ထီၣ်ဖဲၣ်ဒရဲၣ် ကီၢ်စၢ်ဖှိၣ်အဂီၢ် ဟံးန့ၢ်သ့ဖဲအံၤ ကွၢ်သ့ဖဲအံၤ
Ceasefire Agreements & Other
07 Sep 2018
14 DEC ,1998
သူမွဲကျိအတၢ်အၢ်ၣ်လီၤ ဟံးန့ၢ်သ့ဖဲအံၤ ကွၢ်သ့ဖဲအံၤ
ကညီဒီကလုၥ် စၢဖှိၣ်ကရၢ

ဆဲးကျိးဒီးပှၤ

နတၢ်သံကွၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအိၣ်တမံၤမံၤလၢ နကတဲဘၣ်ပှၤဧါ. ပအဲၣ်ဒိးနၢ်ဟူ နတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. နတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ မ့ၢ်အိၣ်တမံၤမံၤဒီးပှၤတခီ ဝံသးစူၤ ဆှၢဒုးသ့ၣ်ညါပှၤ လံၥ်ဒီး ပကစံးဆၢနၤ ဖဲအဆိအချ့ ဒ်တၢ်သ့အိၣ်ဒီးပှၤ အသိးန့ၣ်လီၤ.