Notic

From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National.

From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union.

From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National.


လံၥ်ဃံးဃၥ်

Union Accord
07 Sep 2018
16 JUL ,2018
ကီၢ်စၢဖှိၣ်တၢ်ဘၣ်သးလံၥ်ဃံးဃၥ် အဆၢဒိၣ်(၂) ဟံးန့ၢ်သ့ဖဲအံၤ ကွၢ်သ့ဖဲအံၤ
Union Accord
07 Sep 2018
29 MAY ,2017
ကီၢ်စၢဖှိၣ်တၢ်ဘၣ်သးလံၥ်ဃံးဃၥ် အဆၢဒိၣ်(၁) ဟံးန့ၢ်သ့ဖဲအံၤ ကွၢ်သ့ဖဲအံၤ
Ceasefire Agreements & Other
07 Sep 2018
15 OCT ,2015
တၢ်ပတုၥ်တၢ်ခးလၢ်ကီၢ် ဒီတဘ့ၣ်တၢ်အၢ်ၣ် လီၤအီလီအလံၥ်ဃံးဃၥ် ဟံးန့ၢ်သ့ဖဲအံၤ ကွၢ်သ့ဖဲအံၤ
Ceasefire Agreements & Other
07 Sep 2018
12 FEB ,2015
တၢ်မုၥ်တၢ်ခုၣ်ဒီးဒီကလုၥ်တၢ်ဘၣ်လိၥ်ဖိးမံ ဂ့ၢ်ဝီတၢ်အၢ်ၣ်လီၤအီလီၤ၃ ဟံးန့ၢ်သ့ဖဲအံၤ ကွၢ်သ့ဖဲအံၤ
Ceasefire Agreements & Other
07 Sep 2018
04 SEP ,2012
ဒ်လံၥ်ဃံးဃၥ်အသိးခံက ပၤလၢ်ၥ်ကဘၣ်ဒိကနၢ် ဒ် တၢ်ပတုၥ်တၢ်ခးဂ့ၢ်ဝီ တၢ်သိၣ်တၢ်သီ ဟံးန့ၢ်သ့ဖဲအံၤ ကွၢ်သ့ဖဲအံၤ
Ceasefire Agreements & Other
07 Sep 2018
04 SEP ,2012
The Second time Meeting Document of KNU and Government (Union Level) ဟံးန့ၢ်သ့ဖဲအံၤ ကွၢ်သ့ဖဲအံၤ
Ceasefire Agreements & Other
07 Sep 2018
10 APR ,2012
The First time Meeting Document of KNU and Government (Pago Regional) ဟံးန့ၢ်သ့ဖဲအံၤ ကွၢ်သ့ဖဲအံၤ
Ceasefire Agreements & Other
07 Sep 2018
10 APR ,2012
Document of the Regional Meeting - 10 April, 2012 ဟံးန့ၢ်သ့ဖဲအံၤ ကွၢ်သ့ဖဲအံၤ
Ceasefire Agreements & Other
07 Sep 2018
06 APR ,2012
ကီၢ်စၢ်ဖှိၣ်အပတီၢ်တၢ်သူၣ်ထီၣ် တၢ်မုၥ်တၢ်ခုၣ် ဂီၢ် တၢ်ဘၣ်သးဆိ ဟံးန့ၢ်သ့ဖဲအံၤ ကွၢ်သ့ဖဲအံၤ
Ceasefire Agreements & Other
07 Sep 2018
06 APR ,2012
The First time Meeting Document of KNU and Government (Union Level) ဟံးန့ၢ်သ့ဖဲအံၤ ကွၢ်သ့ဖဲအံၤ
Ceasefire Agreements & Other
07 Sep 2018
12 JAN ,2012
ကီၢ်စဲၣ်ပတီၢ်တၢ်သူၣ်ထီၣ် တၢ်မုၥ်တၢ်ခုၣ်ဂီၢ် တၢ်ဘၣ်သးဆိ ဟံးန့ၢ်သ့ဖဲအံၤ ကွၢ်သ့ဖဲအံၤ
Ceasefire Agreements & Other
07 Sep 2018
12 FEB ,2005
တၢ်ဆၢ်တဲၥ်ဘၣ်သးတဖၣ် လၢ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးသနူးလၢ်တၢ်ကသူၣ် ထီၣ်ဖဲၣ်ဒရဲၣ်ကီၢ်စၢ်ဖှိၣ် အဂီၢ်တၢ်ထံၣ်လိၥ်တၢ်ၣ်ပီၣ်တဲသကိး ဟံးန့ၢ်သ့ဖဲအံၤ ကွၢ်သ့ဖဲအံၤ
ကညီဒီကလုၥ် စၢဖှိၣ်ကရၢ

ဆဲးကျိးဒီးပှၤ

နတၢ်သံကွၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအိၣ်တမံၤမံၤလၢ နကတဲဘၣ်ပှၤဧါ. ပအဲၣ်ဒိးနၢ်ဟူ နတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. နတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ မ့ၢ်အိၣ်တမံၤမံၤဒီးပှၤတခီ ဝံသးစူၤ ဆှၢဒုးသ့ၣ်ညါပှၤ လံၥ်ဒီး ပကစံးဆၢနၤ ဖဲအဆိအချ့ ဒ်တၢ်သ့အိၣ်ဒီးပှၤ အသိးန့ၣ်လီၤ.