Notic

From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National.

From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union.

From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National.


တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ

Departments
  •    20 JUN , 2019
  •   Admin
  •   Departments
  •   Department of Health and Welfare

ဖုၣ်ခီၣ်တၢ်ညၣ်ဂိၢ်တၢ်ဆါဘၣ်တၢ်ထံၣ်န့ၢ်အီၤလၢလ့က့ၣ်ကီၣ်ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ

မုၢ်နံၤ-၂၀.၆.၂၀၁၉

ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ်, ဒူၣ်ပျၥ်ယၥ်ကီၢ်ရ့ၣ်, လ့က့ၣ်ကီၥ်ဝ့ၢ်သီတၢ်ဆါဟံၣ်ပူၤစးထီၣ် ၁၆ သီ လါယူၤအတီၢ်ပူၤတၢ်စးထီၣ်ထံၣ်န့ၢ်ဝဲတၢ်ဆါအသီတခါဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါအီၤလၢအမ့ၢ် (Chikungunya တၢ်ညၣ်ဂိၢ်တၢ်ဆါ) ဖုၣ်ခီၣ်တၢ်ညၣ်ဂိၢ်တၢ်ဆါတခါန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆါအံၤ လၢအပူၤကွံၥ်တၢ်ထံၣ်တ့ၢ်အီၤလၢထံကီၢ် ၅ဘ့ၣ် အပူၤလၢအမ့ၢ်ဝဲ ယိၤကီၢ် , ကီၢ်အ့ဒံယါ, ကီၢ်အဖြ့ကၣ်, ကီၢ်ပယီၤ, ကီၢ်ဘံၤယဲနၣ်, သရံၣ်လ့ၤကၤ, အ့ဒိၣ်နံရှါ ဒီးဖံလံပံထံကီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်တၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါအီၤအသိးတၢ်ဆါအံၤဟဲကဲထီၣ်အသး ခီဖျိပစိၤအ့ၣ် တၢ်လၢမုၢ်ဟါလီၤသီတၢ်ခံးလီၤအဆၢကတီၢ်ဒီးတၢ်ဃၢ်လၢအဒုးကဲထီၣ်တၢ်ဆါတခီမ့ၢ်ဝဲ (Viral) တကလုၥ်တၢ်ကိးအမံၤလၢ (Chikungunya viral) န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဆါကဲထီၣ်သးအဂ့ၢ်အကျိၤဒီးတၢ်ဆါအက့ၢ်အဂီၤအပနီၣ်တဖၣ်ဘၣ်တၢ်ဃုသ့ၣ်ညါန့ၢ်အီၤလၢကညီဆူၣ်ချ့မၤစၢ်ၤဝဲၤကျိၤပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ဖဲဝ့ၢ်လ့က့ၣ်ကီၥ်တၢ်ဆါဟံၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်စးထီၣ်ထံၣ်န့ၢ်အီၤဖဲ ၁၆ သီ ၆ လါ၂၀၁၉ ဂီၤခီ ၉-၁၀ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ်ဒီး တၢ်ဆါအံၤရၤလီၤအသးအဖၢမုၢ်လီၤန့ၣ်လီၤ. စးထီၣ်လၢတၢ်ဆါအံၤစးထီၣ်ရၤလီၤသးမုၢ်နံၤဒီးလၢ ၃ သီအတီၢ်ပူၤပှၤဆါအနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်လံ ၁၇၇ဂၤ လံအဂ့ၢ်န့ၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါပၥ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆါကဲထီၣ်သး သတူၢ်ကလၥ်တခါအံၤမ့ၢ်တၢ်ဆါလၢအလီၤဘၣ်ယိၢ်ဒီးကညီဆူၣ်ချ့ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်ဂုၥ်ကျဲးစၢၤဒီသဒၢတၢ်ဆါအံၤအဂ့ၤကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ. လ့က့ၣ်ကီၥ်ဟီၣ်ကဝီၤတၢ်ဆါသတူၢ်ကလၥ် ဟဲကဲထီၣ်အဂ့ၢ်လ့က့ၣ်ကီၥ်တၢ်ဆါဟံၣ်မူဒါခိၣ်သရၣ်အဲၣ်ကီၢ်မူပၥ်ဖျါထီၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဆါအံၤတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါအီၤဝံၤအလီၢ်ခံဖဲ၁၇သီအနံၤဟါလီၤခီ၁နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် မင်းလက်ပံ (ပလူ) ပယီၤပဒိၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်ပှၤမၤတၢ်ဖိ ပိၥ်မုၣ် ၂ ဂၤ ဒီးမြ၀တီပယီၤပဒိၣ် တၢ်ဆါဟံၣ်ပှၤမၤတၢ်ဖိပိၥ်ခွါ ၃ ဂၤဟဲလၢလ့က့ၣ်ကီၥ်တၢ်ဆါဟံၣ်ဒီးသံကွၢ်သံဒိး တၢ်ဆါကဲထီၣ် အတၢ်အိၣ်သးတဖၣ်အဂ့ၢ်အကျိၤဃုၥ်ဒီးတၢ်ဆါပနီၣ်ကဲထီၣ်သးတဖၣ်ဝံၤဒိန့ၢ်ဝဲပှၤဆါတၢ်ဂီၤဒီးဖဲ ၂နၣ်ရံၣ် အဆၢကတီၢ်က့ၤဝဲဆူအဟဲတၢ်လီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဃးပယီၤပဒိၣ်ဆူၣ်ချ့ပှၤမၤ တၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်ဟဲအံၤပတသ့ၣ်ညါလၢအဟံးန့ၢ်ဝဲပှၤဆါအသွံၣ်ဒီးကက့ၤ မၤကွၢ်ဝဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်သရၣ်စီၤအဲၣ်ကီၢ်မူပၥ်ဖျါဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

တနံၤဘၣ်တနံၤတၢ်ဆါအံၤဘၣ်ကူဘၣ်ဂၤဝဲပှၤဟီၣ်ကဝီၤဖိဒီးလၢတနံၤအတီၢ်ပူၤပှၤဟဲဒိးကူဆါသးလၢတၢ်ဆါဟံၣ်အစှၤကတၢၢ် ၈ ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ်သရၣ်စီၤအဲၣ်မူစံးအါထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအဟဲပၥ်ဖျါအသးလၢတၢ်ဆါဟံၣ်တဖၣ်အါတက့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်အီၤParacetamol ဒီး ORS သူတဖၣ်ဒီးတူၢ်ဘၣ်ဝဲလၢကိၢ်ညၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤဆါတနီၤနီၤန့ၣ်ဟဲက့ၤပၥ်ဖျါထီၣ်က့ၤအသးလၢ တၢ်ဆါဟံၣ်ခီဖျိလၢအဖံးဘ့ၣ်သးဒီးအစုတကံအခီၣ်တကံအဃိန့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ကဒီသဒၢက့ၤတၢ်ဆါအံၤအဂီၢ်ကမံးတံၥ်ဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်နီၤလီၤကသံၣ်မၤသံပစိၤဒီးပဒံၣ်ဆူဟံၣ်တဖျၢၣ်ဘၣ်တဖျၢၣ်စုၥ်စုၥ်န့ၣ်လီၤ. ကသံၣ်အံၤတၢ်ကဘၣ် စုၣ်လီၤ အီၤလၢ ထံကျါဒ်သိးကမၤသံပစိၤဒံၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ကမံးတံၥ်နဲၣ်ရွဲၣ်စီၤဖါတယါစံးဝဲဒၣ် လၢတၢ် အံးက့ၤကွၢ်က့ၤဒီးဒီသဒၢတၢ်ဆါအံၤအဂီၢ်ကညီဆူၣ်ချ့မၤစၢ်ၤဝဲၤကျိၤ (KDHW) အပှၤမၤ တၢ်ဖိဒီးတံၤသကိးတၢ်ကရၢကရိတနီၤပၥ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်လၢကမၤပတုၥ်ကွံၥ်တၢ်ဆါလၢအရၤလီၤအသးဂ့ၢ်ဂီၢ်အူဆၢကတီၢ်အံၤန့ၣ်လီၤ. တကးဒံးဘၣ် ဖဲ ၁၉သီ အနံၤဟါလီၤခီ အဆၢကတီၢ်တၢ်စးထီၣ်ခးကသံၣ်ပစိၤ (Spray) လၢဟီၣ်ကဝီၤပူၤဒီးတၢ်ဟ့ၣ်လီၤ (Abate Sand Granules) တၢ်စုၣ်လီၤမၤသံပစိၤအဒံၣ်အဃၢ်လၢထံကျါလၢဟံၣ် ကိးဖျၢၣ်ဒံးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိးတၢ်ဆါဟံၣ်ကမံးတံၥ်ဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ကကျးလီၤစ့ၢ်ကီးတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်အလံၥ် (Posters) လၢကျဲကိးတီၤဒဲးဒ်သိးကဟ့ၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ဆူ လီၢ်ကဝီၤကမျၢၢ်တဖၣ် ဘၣ်ဃးတၢ်ဆါအံၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.                                                                                      တကးဒံးဘၣ်ဖဲ ၂၀-၆-၂၀၁၉ အနံၤတံၤသကိးကရၢလၢဟံးထီၣ်စ့ၢ်ကီးမူဒါလၢ လၢအမ့ၢ် (SMRU)တၢ်လဲၤမၤကွၢ်မၤလီၤတံၢ်တၢ်ဆါဒီးလၢကဃုထံၣ်န့ၢ်အါထီၣ်တၢ်ဒီသဒၢဒီးတၢ်ကူဆါအကျဲန့ၢ်လီၤတၢ်ဆါအံၤစးထီၣ်လၢ်ရၤလီၤသးဒီးတုၤခဲအံၤတၢ်တထံၣ်န့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကူဆါအကျိၤအကျဲလီၤတံၢ်လီၤဆဲးဒံးဘၣ်လၢတၢ်ပိၥ်ထွဲထီၣ်အခံဆူညါတၢ်ခိးကွၢ်လၢ်တၢ်အဆၢအဖၢမုၢ်ဒံးန့ၢ်လီၤ.