Notic

From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National.

From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union.

From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National.


တၢ်တူၢ်လိၥ်မုၥ်ဆူ ကညီဒီကလုၥ် စၢဖှိၣ်ကရၢ
တၢ်ကတိလၢညါ
ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် - ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢအံၤ မ့ၢ်ဝဲ ဒံၣ်မိၣ်ကရံၣ်စံၣ် ထံရူၢ်ကီၢ်သဲး ကရၢတဖုန့ၣ်လီၤ. ကရၢအံၤဂုၥ်ကျဲးစၢးလၢ တၢ်ထဲသိးတုၤသိး၊ နီၣ်ကစၢ် တၢ်စံၣ်ညီၣ် ပၢလီၤသး ခွဲးယၥ်၊ ဟီၣ်ခိၣ်ဖိခွဲးယၥ်၊ ဒံၣ်မိၣ်ကရံၣ်စံၣ်ခွဲးယၥ် ဒီး တၢ်ထဲသိး တုၤသိးလၢ ကီၢ်စၢ ဖှိၣ်ပူၤအံၤန့ၣ်လီၤ

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် - ကညီဒီကလုၥ် စၢဖှိၣ်ကရၢအံၤ မ့ၢ်ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးကရၢတဖုလၢ အခၢၣ်စးဝဲ ကညီဒီကလုၥ်န့ၣ်လီၤ. ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် - ကညီဒီကလုၥ် စၢဖှိၣ်ကရၢအံၤ ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤ ဖဲ ၁၉၄၇ နံၣ် န့ၣ်လီၤ. ကရၢအံၤ အတၢ်ပညိၣ်မ့ၢ်ဒ်သိး ကသူၣ်ထီၣ် ဖဲၣ်ဒရၢၣ် ကီၢ်စၢဖှိၣ်လၢ အမ့ၢ်အတီလၢ အအိၣ်လၢပှဲၤဒီး တၢ်တုၤသိးထဲသိး ဒီး နီၣ်ကစၢ် တၢ်စံၣ်ညီၣ်ပၢလီၤသးန့ၣ်လီၤ. ပတၢ်မုၢ်လၢ်ကွၢ်စိတခီ မ့ၢ်ဒ်သိး ပကသူၣ်ထီၣ် ဖဲၣ်ဒရၢၣ် ကီၢ်စၢဖှိၣ်အမ့ၢ်အတီလၢ ကလုၥ်ဒူၣ် လၢကီၢ်ပယီၤပူၤခဲလၢၥ် ကမၤသကိး၊ ကအိၣ်သကိးတပူၤဃီ ဃူဃူဖိးဖိးလၢ တၢ်သးတဖျၢၣ်ဃီ ပှဲၤဒီးတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ၊ တၢ်မုၥ်တၢ်ခုၣ်၊ တၢ်ဃူတၢ်ဖိး ဒီး တၢ်ဂၢၢ်တၢ်ကျၢၤ န့ၣ်လီၤ.

Karen military and political leader သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိ စီၤမူၤတူစ့ဖိ

Chairman of the Karen National Union and Central Executive Committee member elected at the 16th Congress.

ဃုဖးအါထီၣ်
 • ပဒိၣ် စီၤကွဲၤထူဝ့

  Vice-chairperson of the Karen National Union and Central Executive Committee member elected at the 16th Congress.

  ဃုဖးအါထီၣ်
 • ပဒိၣ် စီၤတၢ်ဒိၣ်မူ

  General Secretary of the Karen National Union and Central Executive Committee member elected at the 16th Congress.

  ဃုဖးအါထီၣ်
 • ပဒိၣ် စီၤဆၢပှဲၤ

  Joint Secretary (1) of the Karen National Union and Central Executive Committee member elected at the 16th Congress.

  ဃုဖးအါထီၣ်
 • ပဒိၣ် စီၤလးထိ

  Joint Secretary (2) of the Karen National Union and Central Executive Committee member elected at the 16th Congress.

  ဃုဖးအါထီၣ်
ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် - ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ

တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်

မ့ၢ်ကရၢလၢ အိၣ်ဆၢထၢၣ်ခၢၣ်စးလၢ ကညီဒီကလုၥ်အဂီၢ်, တီခိၣ်ရိၣ်မဲ ကညီအထံရူၢ်ကီၢ်သဲး, ရိၣ်ဖှိၣ်ဒီးဂဲၤလိၥ်မၤသကိးတၢ်လၢ ကညီကလုၥ်ဒ်သိး ကထူၣ်ဖျဲးထီၣ်လၢ တၢ်ဆီၣ်တံၢ်မၤနၢၤအပူၤဒီး ကမၤလၢပှဲၤကညီဒီကလုၥ် အတၢ်မိၣ် န့ၢ်သးလီန့ၣ်လီၤ.

လံၥ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ တဖၣ်

တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ဒီး တၢ်မၤအသး

လၢကဟဲတဖၣ်

KNU furture events and meetings are as follows.

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် - ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ (လီၢ်ခၢၣ်သး)

တၢ်ကစီၣ်တဖၣ်

Interview with P'doh Saw Tah Doh Moo (by KIC)

 •    29 NOV , 2019
 •   Editor
 •   News

Interview with P'doh Saw Tah Doh Moo Credit: KICOriginal published at http://kicnews.org/2019/11/%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%a1%e1%80%b2%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%9a%e1%80%b0-%e1%80%a1%e1%80%b1%e1%80%91%e1%80%bc%e1%80%b1%e1%80%91%e1%80%bc-%e1%80%a1%e1%80%90%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%b9%e1%...

ဃုဖးအါထီၣ်
ကညီဒီကလုၥ် စၢဖှိၣ်ကရၢ

ဆဲးကျိးဒီးပှၤ

နတၢ်သံကွၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအိၣ်တမံၤမံၤလၢ နကတဲဘၣ်ပှၤဧါ. ပအဲၣ်ဒိးနၢ်ဟူ နတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. နတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ မ့ၢ်အိၣ်တမံၤမံၤဒီးပှၤတခီ ဝံသးစူၤ ဆှၢဒုးသ့ၣ်ညါပှၤ လံၥ်ဒီး ပကစံးဆၢနၤ ဖဲအဆိအချ့ ဒ်တၢ်သ့အိၣ်ဒီးပှၤ အသိးန့ၣ်လီၤ.